Categories
gashn

جـشـن در ایران

جـشـن در ایران

***

پیدایش ِجهان ازیک تخم

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری

جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

جشن مهرگان

فـرانک، زنـی که
ضحاک راسـرنگون کرد

جشن مهرگان ، جشن فرانک است، نه جشن فریدون
جشن مهرگان،
جشنی برضدِ«عید قربان» است

جشن مهرگان ، استوار براین محتواهست که
هیچکس ، حق ندارد که :
« کشتن وآزردن جان وخردانسان » رامقدس سازد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

چهار شنبه سوری
سیمرغ ( = فّخ = خرّم ) ، آتش زندگی نوین را ، در همه مردمان میافروزد
VIEW AS HTML —
VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

***

ما که بـه آواز سیمـُرغ
سخن میگفته ایم
چرا رقصیدن در اندیشیدن ِ
به آوازسیمرغ را
فراموش کرده ایم؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

سـام ، و خـیـزش خـردِ انسـانی
برضـدِ « گـُناه » و« تـرس »
— سـام ، رامـشگـر ِعـارف —
« انـدیـشــه های رقـصـان »

الهی که بنام گناه، میترساند ومیآزارد
برضد زندگی (= اژی ) ست
( اِلاه=اژدهـا= ضحاک )

« بخش نخست »
پهلوان، یـا سـرود ی که نـو میکـنـد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

مهرگان که میترا کانا یا میترا گانا باشد
به معنای زنخدا مهر است که سیمرغ بوده است
نه این میتراس که الهیات زرتشتی، بنام خدای مهر
جانشین سیمرغ ساخته است
آنچه بنام خدای مهر، درمقالات و نشریات ،علم کرده میشود
کسی جز ضحاک نیست که خدای پیمان برپایه قربانی خونی بوده است

***

اصل سکولار، یا « زنخداخرداد»
خدای ِ« رسیدن به آرزو» درگیتی
خد ائی که آرزورادرگیتی نقد میکند
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

« مقدّس ساختن قدرت » ، همیشه « گمنام و ناپیدا ساختن ِ » هویت قـدرت است . با قدرتی که مقدّس شد ، نمیتوان جنگید و آنرا ریشه کن ساخت؛ چون ، قـداست ، قـدرت را میپوشاند و تاریک و نامعلوم میسازد . در گستره سیاست ، همه قدرتها باید برای هم، نمایان و روشن باشند تـا بـتوانـند هـمدیگر را مهار کنند و با هم، توازن بـیـابند . قدرتی که خود را مقدس ساخت ، بزرگترین خطر گستره ِ سیاست است؛ چون برای مردم ، به شکل « دشمن و رقیب » ، شناخته نمیشود.
قدرتی که مقدس شد ، بی نام میشود ؛ یعنی هیچگاه ، گیر گناهش نمی افتد، و همیشه پاک و برّا از گناه میماند . از اینرو، همه تباهکاریها و ستمکاریها و جنایتهای قدرت مقدس ، بلافاصله از موءمنان ، فراموش و زدوده میشود ( نه تنها اکبرگنجی، این کار را کرد؛ بلکه در همه موءمنان و مقلدان ، قداست قدرت، گناه زدا از یادهاست. همه اهل ایمان ، در همان تجربه این تباهکاریها بر تن خود ، او را معصوم میشمارند. این فراموش کردن ، یک فضیلت یا هنر اخلاقی نیست؛ بلکه قدرت مقدس ، در موءمن ، چنین واکنشی دارد. از این رو هست که موءمنان درتا ریخنویسی ، مقدسین و معصومین خود را از گناه و جرم، پاک میسازند ) . از اینرو هست که قدرت مقدس ، مسئول اجتماع نیست؛ چون او فقط در برابر خدا هست که گناه میکند . او دربرابر خرد سنجه و معیاری مردم، مسئولیتی ندارد؛ چون خرد مردم ، سنجه شمرده نمیشود.
قدرتی که نام دارد ، « شکل دیدنی و گرفتنی » دارد و مسئول مردمان میباشد . هیچ قدرتی نباید مقدس بشود و در گستره سیاست، هیچ قدرت مقدسی حق دخالت ندارد؛ چون قدرتهای سیاسی از برخورد با آن ، عاجز میمانند . ولی قدرت، سرچشمه ِ گناه است و نمیتواند مقدس باشد و با مقدس شدن ، دیگر، مسئول مردمان نیست. خدائی که قدرتش مقدس باشد ، وجود ندارد . او همان اهریمن است . قدرت باید نام داشته باشد. قدرت مقدس ، بی نام است . در « شاهنامه »، این اهریمن است که پیکریابی « قدرت » می باشد.
منوچهر جمالی

***

سکولاریته و مفهوم نقد
نقد ِ رسائی = خرداد
خُـر د ا د(همان هاروت درقرآنست)
خدای مـزه (خدای ِذوق )
مزه= بُن ِآمیختن با هستی
انسان ،خوشی وبینش را، مزه میکند
انسان، شیرابه گیتی را میمزد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

سیمرغ ، نام « فرهنگ اصیل ایران» است ، که متعلق به دوره پیش از زرتشت نیست ، بلکه همیشه زنده است ، و همیشه از قدرتمندان حکومتی و دینی ، سرکوبی شده و میشود ، وهمیشه خودرا ازنو ، عبارت بندی میکند، و چهره نوین، به خود میگیرد

***

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
درفرهنگ ایران
هرروزی، نوروزاست
جشن، همیشه با« نوشدن » کاردارد
« چرا نوروز ،جشنی شد که انسان، دشمن خردِ جشن ساز ِ خود شد »
روایت شاهنامه ازنوروز، روایتی ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانیانست
معنای « سکولاریته» اینست که: زندگی در زمان ، جشن است. زندگی، خندیدن درزمانست.
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

سخنرانی درباره نوروز
LISTEN TO MP3 FILE
DOWNLOAD MP3 FILE

***

سیزده بدر، روزِ تیر، روزِ هُدهُد و بنفشه
PDF FILES: PAGES 1-3 ;
4-6 ;
7-9 ;
10-13

***

انسان ، زیباست
زیستن ، هنرزیباساختن گیتی است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

جوی آب: گذرآب است
یا « جشن وصال آب با خاکست » ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

سکولاریته
یا
چیزی موجوداست که میرقصد
هستی = حرکتِ شاد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

اسلام ، دنیا را جایگاه فنا میداند
ایرانی ، جهان را ، عروس ِ خود ،
و« زندگی درجهان» را ،« جشنِ عروسی همیشگی با جهان» میداند
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

فرهنگ اصیل ایران
زندگی کردن درگیتی را
جشن ِ همیشگی ِعروسی میدانست
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

از روز یکم تا هشتم ماه دی ( دسامبر )
خرّم روز، جشن دموکراسی است
بخش یکم
بخش دوم
بخش سوم PDF FILES

***

چرا « ادیان نوری » ، استوار بر تبعیدشدت انسان از « جشنگاه » هستند؟
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

***

چرا جمشید از « بهشتی که خود در گیتی ساخته بود » تبعید گردید ؟
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

***

جشن ِ نقد
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

***

نقد ، چیزیست که در حضور است یا نقد ، چیزیست که « آمیخته دراندرون » است ؟ حضور ، بجای ِ « آمیختگی »
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

***

در ادیان سامی آنجا « جشن » است که « کمال » است
در فرهنگ ایران
هر عملی ، چون زائیده و روئیده میشود ، جشن اسن
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

***

کمال ، نوشوی و فرشگو ِد تازه به تازه است
نه « همیشه در یک حال ماندن »
جشن ، این تازه و نوشدنست
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

***

چرا شاهنامه
با جانفشانی و سوگ سیامک
آغاز میگردد ؟
ONLY AS SCANS: PAGES 1-5 ;
6-10 ;
11-15

***