مولوی بلخی و ریشه اندیشه هایش درفرهنگ زنخدائی ایران

How Molavi Balkhi's (Rumi) thinking takes its roots in the Iranian culture of female deities

مقالات
ARTICLES: PAGE ONE -- PAGE TWO -- PAGE THREE -- PAGE FOUR

رژیم اسلامی درایران، کتابهای منوچهرجمالی را با
تحریفات مطالب به سود اسلام ، چاپ ومنتشرمیسازدزال زر  و پـر ِسیمرغ
« پـر » ، چیـسـت ؟
چرا خدای ایران
پـرخود را به هر انسانی میدهد ؟
چرا ما همه ، زال زرهستیم ؟
چرا ما همه جـمشـیدیـم ؟
چرا سیمرغ( خدا = اصل نوشوی)
به ما ، « پـَـرَش » را میدهد ؟
وچرا به انسان ،« کتابی یا آموزه ای یاشریعتی یا امرونهی ای» نمیدهد ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سـبـزی و روشــنی
یا
بینشی که زندگی راتروتازه میکند

بُن جهان ِهستی، سبزوروشنست

«بُن ِهرانسانی»، درفرهنگ ایران
«روشنی وسبزی ِآسمان»است

ای آسمان که برسرِما ، چرخ میزنی
درعشق آفتاب ، تو همحزقه منی
والله که عاشقی و، بگویم « نشان عشق »  :
بیـرون وانـدرون ، همه سرسبزو روشـنی

« خضری» ، به میان سینه داری
درآب حیات وسبزه زاری

همه، سرسبزترازسوسن و ازشاخ گـُلیـم
روح مطلق شده و،   تابـش جـانیـم هـمـه
مولوی بلخی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

(Molavi Balkhi (Rumi
und die Wiedererscheinung von Simorghs Tochter Ram, der Göttin der Musik, des Tanzes, der Dichtung und der durch die Suche und eigenen Erprobung erlangten Erkenntnis
VIEW AS PDF

Ein Auszug aus

مولوی بلخی
« مطربِ معانی »
رستاخیز ِ« رام » ، فرزند سیمرغ

Manuchehr Jamali
ISBN: 189-916-742-0, London, 2004
Übersetzung aus dem Persischen von M. Jamali und G. Arani

مهرگان که میترا کانا یا میترا گانا باشد
به معنای زنخدا مهر است که سیمرغ بوده است
نه این میتراس که الهیات زرتشتی، بنام خدای مهر
جانشین سیمرغ ساخته است
آنچه بنام خدای مهر، درمقالات و نشریات ،علم کرده میشود
کسی جز ضحاک نیست که خدای پیمان برپایه قربانی خونی بوده است


کتاب
مـولـوی بـلخی
و
ســایـهِ ســیمُـرغ

جستجوی ریـشه های« فـرهـنگ سـیمـرغی »
درغزلیات مولوی بلخی

باز ســـازی فـرهـنـگ سـیمـرغی

داستان سام وزال وسیمرغ
داستان جنگ گاو برزیگربا گاوشاه، دربهمن نامه ایرانشاه بن ابی الخیر
داستان دخمه سیامک واینکه سیامک،سیمرغست درگرشاسپ نامه اسدی
داستانهای پرواز(معراج) جمشید و کیکاوس درشاهنامه فردوسی
داستان فریدون و نوشیدن شیر گاوپرمایون درشاهنامه
نوشیدن افشره هوم + فـَرش (گرشاسپ نامه )
داستان پدرضخاک، که گاوان شیرده فراوان داشت درشاهنامه

ISBN 1 899167 66 8
KURMALI PRESS
LONDON
2006 SEPTEMBER
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF