KHOSH AMADID!
M. Jamali منوچهرجمالی
jamali-online » books

KURMALI PRESS

کتابهائی که از منوچهر جمالی برای فروش موجودند

For orders please contact: mail (at) jamali (dot) info. Click on images to enlarge.


کتاب ها , صفحه ١ - صفحه ٢

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهر جمالی

[S064] -- 289 pp. ISBN 1 899167 33 1, Kurmali Press, London, 2011. € 12,50.


پیـدایـش جهان دوســتی

مفهوم ِ« دوسـتی » ، گرانیگاه فرهنگ ایران

منوچهر جمالی

[S063] -- 238 pp. ISBN 1 899167 43 9, Kurmali Press, London, 2012. See E-Books section.


چاشنی زندگی ما

منوچهر جمالی

[S062] -- 238 pp. ISBN 1 899167 38 2, Kurmali Press, London, 2012. See E-Books section.


خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

خردِمُحال اندیـش

جلدپنجم

منوچهرجمالی

[S061] -- 238 pp. ISBN 1 899167 13 7, Kurmali Press, London, 2010. See E-Books section.


خــرد
سرمایه فـلسـفی ایـران

دانائی برشالوده ِخـردِ آزماینده

جـلـدچـهـارم

منوچهر جمالی

[S60] 215 pp. ISBN 1 899167 13 7, Kurmali Press, London, 2010. See E-Books section.


خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

» جلد سوّم «

جـمهـوری ایـرانی

منوچهرجمالی

[S59] 312 pp. ISBN 1 899167 08 0, Kurmali Press, London, 2010. See E-Books section.


خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است
خـرد،رنگ-اندیش است

جلددویم

منوچهرجمالی

[S58] 202 pp. ISBN 1-899167-97-8, Kurmali Press, London, 2009. € 12,50.


خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

منـوچهـرجـمـالی

[S57] 202 pp. ISBN 1-899167-92-7, Kurmali Press, London, 2009. € 12,50.


زال زر وپرسیمرغ

« پـَـر » ، چـیـسـت ؟

چرا خدای ایران ، پـرخود را به هر انسانی میدهد ؟
چرا ما همه ، زال زرهستیم ؟  چرا ما همه جـمشـیدیـم ؟
چرا سیمرغ( خدا اصل نوشوی) به ما ، « پـَـرَش » را میدهد ؟
وچرا به انسان ،« کتابی یا آموزه ای یاشریعتی یا امرونهی ای» نمیدهد ؟

بنیادِ فلسفه نوین ایران
بازال زر، وسرکشی ازخدایانی که انسان را ازاصالت میاندازند،
نهاده میشود

زال زر یا زرتشت ،  جنگ اهورامزدا با سیمرغ  ،  دفتر چهارم
منوچهرجمالی

[S56] 405 pp. ISBN 1-899177-87-0, Kurmali Press, London, 2008. € 18,50.


چـرازال ِزر
بـه آواز ِ سـیـمـرغ
سخـن میگـُفـت؟

رقـصـیدن ، در اندیـشـیدن ِ بـه آهـنگِ سیمـرغ

زال زر یــا زرتـشـت
( دفـتـر سـوّم )

مـنـوچـهرجـمـالـی

بنیاد فلسفهِ نوین ایران

[S55] 414 pp. ISBN 1-899167-82-X, Kurmali Press, London, 2007. € 18,50.


کُهن گشته این داستانها،ز « مـن »
کنون، نو کـنـد ، روزگارکهن
فردوسی

زال ِزر
یـا زرتُـشــت

جلد دوّم

جنگِ اهـورامـزدا بـا سـیـمُـرغ

بـِنـیـادِ فـلـسـفـه نـویـن ایـران

[P53] 463 pp. ISBN 1-899167-77-3, Kurmali Press, London, 2007. € 18,50.


زال ِزر یا زرتشت
یا
جـنگِ اهـورامزدا با سـیـمـُـرغ

« جـلد ِ یکـم »

شاهنامه فردوسی وگرشاسپ نامه اسدی
وبهمن نامه ایرانشاه بن ابی الخیر
گواه برآنند که « خانواده سام، زال ، رستم » ، بنیادگزار
فرهنگ مردمی ایران، برپایه «خرد ِمهراندیش » هستند

[S52] 420 pp. ISBN 1-899167-71-4, Kurmali Press, London, 2006. € 18,50.


molavi balkhi wa sayeh simorgh

مـولـوی بـلخی
و
ســایـهِ ســیمُـرغ

جستجوی ریـشه های« فـرهـنگ سـیمـرغی »
درغزلیات مولوی بلخی

باز ســـازی فـرهـنـگ سـیمـرغی

داستان سام وزال وسیمرغ
داستان جنگ گاو برزیگربا گاوشاه، دربهمن نامه ایرانشاه بن ابی الخیر
داستان دخمه سیامک واینکه سیامک،سیمرغست درگرشاسپ نامه اسدی
داستانهای پرواز(معراج) جمشید و کیکاوس درشاهنامه فردوسی
داستان فریدون و نوشیدن شیر گاوپرمایون درشاهنامه
نوشیدن افشره هوم + فـَرش (گرشاسپ نامه )
داستان پدرضخاک، که گاوان شیرده فراوان داشت درشاهنامه

[S47] 471 pp. ISBN: 1-899167-66-8, Kurmali Press, London, 2006. € 20,00.


molavi balkhi wa sayeh homa

مـولـوی بلخی
وســا یــهِ هُــمـا

پـژوهـش درغـزلـیـات مـولـوی
جلد ِ سوّم : مولـوی بـلخی و سـایـه ُهـمـا
جلدیکم : مولوی بلخی، مطرب معانی
جلد دوم: مولوی صنم پرست

سرچشمه اندیشـه های مولوی
فرهنگ ِ سیمرغی است
فردوسی توسی و مـولـوی بلخی

[S45] 395 pp. ISBN: 1-899167-66-8, Kurmali Press, London, 2006. € 17,50.


نقد کردن
آرزو در گیتی
چگونه جمشید، با خرد
درب دوزخ را بست ؟

*** پژوهشی درباره شاهنامه فردوسی ***

[S44] 111 pp. ISBN: 1-899167-61-7, Kurmali Press, London, 2005. € 10,00.


مولوی ِ
صنم پَرَست

جلد دوم
پژوهشی درباره غزلیات ِ مولوی بلخی

کاشف فرهنگ ِ زنخدائی یا سیمرغی ایران

[S43] 377 pp. ISBN: 1-899167-56-0, Kurmali Press, London, 2005. € 17,50.


سکولاریته
یا
نوزائی ِ
فرهنگ ِ
زنخدائی ایران

جلد دوم کتاب « سکولاریته در فرهنگ ایران »

کاشف فرهنگ ِ زنخدائی یا سیمرغی ایران

[A42] 280 pp. ISBN: 1-899167-51-X, Kurmali Press, London, 2005. € 15,00.


سکولاریته
درفرهنگ ایران
یا
عروسی
انسان با جهان

[S32] 363 pp. ISBN: 1-899167-47-1, Kurmali Press, London, 2005. € 17,50.


مهر خدا را در دل فراموش مکن ،
دل خدا از مهر بتو ، ازهم میگسلد

پژوهشی در شاهنامه فردوسی

بخش دوم
ازداستان ِ سام وزال

سام، پیش سیمرغ سرفرو میآورد ولی زال، جفت سیمرغ میشود

نخستین تجربیات ِ دینی در فرهنگ ایران

Sam ve Zahl, volume 2.

[S01] 112 pp. ISBN: 6-70-899167-1, Kurmali Press, London, 1996. € 10,00.


فرهنگشهر: جامعه و حکومت بر شالوده فرهنگ ایران

خروش ِ مُغان
انسان ، سرچشمه بینش
رفیق خضر ِ خردشو بسوی چشمه حیوان که تا چو چشمه خورشید روز، نورفشانی
مولوی بلخی

آرزو ، دختر سیمرغ
درفرهنگ ایران ، خدا، شادی آورو مست کننده است
پیرامون رود ارس ، نشیمنگاه خرّمدینان
« ای صبا گربگذری برساحل رود ارس ، حافظ »
تفاوت « عقل » یونانی و اسلامی با « خرد » ایرانی
رام ، زنخدای ایران ، باده نوشین است
برخ اسود عطار، که خدا را هر روز سه بار میخنداند
همان سیمرغ ، خدای آبکش است
رستم در غارتاریک و افلا طون
« دوست ویار » ، نام های سیمدغ ورام هستند
ایمان ، متضاد با دین و خرد است
هرموجودی ، اصل نو آفرینی خودرا، درخودش دارد

[S02] 230 pp. ISBN: 1-899167-37-4, Kurmali Press, London, 2004. € 12,50.


درپی ِاکوان ِ دیو
یا
«اصل شکفت و پرسش»

وجستجوی چشم خورشید گونه در هفتخوان
و یافتن جام گیتی نما در زیرسر ِ رستم

در باره بینش اجتماعی و سیاسی در فرهنگ ایران

[S03] 230 pp. ISBN: 1-899167-02-1, Kurmali Press, London.€ 12,50.


جهانخانه های ما

آتش پاره ها

[S04] 110 pp. Kanoune Ketab Ltd., London, 1994. € 10,00.از چند چشمان و تک چشمان
[S06] 214 pp. € 12,50.


فرهنگ سیاسی ایران

نوروز ِ جمشیدی

« بخش دوم »

جشنهای ایران همه نوروزند

[Iranian Political Culture] The Iranian Festival of New Year: Jamshid in Iranian Mythology

[S07] 116 pp., € 10,00.


پیشگفتاری

درباره پاد اندیشی
( دیالکتیک )

( شیوه ِ گذشتن ازمرزها )
« دفتر نخست »

[S08] 210 pp. Kanoune Ketab Ltd., London. € 12,50.


رستاخیز سیمرغ

Iranian Culture Before Mithra and Zarathustra

[S09] 300 pp., € 15,00.


خرِد شاد
هومن ، اصل شاد اندیشی
در
فرهنگ ایران

[S10] 304 pp. ISBN: 1-899167-96-X, Kurmali Press, London. € 15,00.


شهر ِ بی شاه
در فرهنگ ایران

Empire without King: About Early Iranian Political Ideas

[S11] 300 pp. ISBN: 1-899167-86-2, London, 2001. € 15,00.


[S12] 248 pp. € 12,50.
تاًویلی که امروزما ازجهان میکنیم ، فردا جهان را تغییر خواهد داد .

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف

دفتر سوم

[S40] 186pp. ISBN: 1-899167-45-5, Kurmali Press, London. € 12,50.


[S13] 110 pp. € 10.00.
از هومنی در فرهنگِ ایران تا هومنیسم در باختر

Humanism Before Humanism: Iranian Culture Before Zarathustra

[S36] 201 pp. ISBN: 1-899167-81-1, London. € 12,50.


دلیرانی که در فریب
حقیقت را میجویند
و در حقیقت
فریب را می یابند

[S14] 184 pp. ISBN: 1-899-167-55-2, London, 1997, € 12,50.


خردِ سرپیچ در فرهنگ ایران

رستم و سهراب

درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )

فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ

َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

خام خم ، نیروی زاینده بینش در انسان

خام خم ، دو ُمشتِ زرتشت

بهرام وسیمرغ که اورنگ و گلچهره اند ،

نخستین عاشق و معشوقه جهانند که از آن انسان میروید

[S37] 200 pp. ISBN: 1-899167-32-3, Kurmali Press, London. € 12,50.


پژوهشی در شاهنامه فردوسی

آیا ما همان جمشیدیم که به دو نیمه اره شد

(سیامک، جمشید، ایرج، سیاوش، امام حسین)

تخمه ای که آتش خودرا در گیتی می افشاند

(اندیشه هائی پیرامون شاهنامه)

[S38] 103 pp. ISBN: 1-899-167-60-9, Kurmali Press, London. € 10,00.


[S16] 184 pp. € 12,50.
فرهنگشهر

حکومت وجامعه
بوشالوده فرهنگ ایران

[S31] 194 pp. ISBN: 1-899167-71-4, Kurmali Press, 2000. € 12,50.


[S17] 344 pp. € 17,50.
[S18] 205 pp. € 12,50.
[S19] 201 pp. € 12,50.
[A20] 310 pp. € 15.00.
[A21] 200 pp. € 12,50.
[A23] 327 pp. € 17,50.
[S24] 204 pp. € 12,50.
از
عرفان پهلوانی

عشق ، کار ِ نازکان ِ نرم نیست ---- عشق ، کار پهلوانست ای پسر
( مولوی )

[S25] 74 pp. ISBN: 1-899-167-35-8, Kurmali Press, London, 1995. € 10,00.


[S26] 239 pp. € 12,50.
[S27] 240 pp. € 12,50.
گستاخی
در
گستاخی

نخستین گام در جستجو

از گسلندگان ِ گستاخی

[A22] 220 pp. ISBN: 1-899-167-36-6, Kurmali Press, London, 1998. € 12,50.


جمشید
« ندید از هنر بر خرد بسته جیز »

شاهنامه
و ما

دفتر نخست

[S48] London, 1992, 116 pp. Currently not available.


شاهنامه و ما
دفتر دوم

[S41] 114 pp. € 10,00.
کتاب ها , صفحه ١ - صفحه ٢

Image used for header graphic: inverted photo of painting by Farangis

پیوند ها