Categories
جـشـن در ایران

در فرهنگ ایران هر روزی نوروزاست … !

جـشـن در ایران:

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
در فرهنگ ایران
هرروزی، نوروزاست
جشن، همیشه با « نوشدن » کاردارد