منوچهر جمالی


NOTE: CURRENTLY NOT ALL ARTICLES OF THIS PAGE ARE LISTED ON HERE!

--------------------------------------------------------------------------------

حافظ شیرازی
رند و خرّمدین

راستی و مستی
چرا در فرهنگ ایران ،
« بینش ِشاد که همان خوش بینی است »
مستی و دیوانگی و سرخوشی و آبستنی
خوانده میشد ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

هرکسی دینی غیرازاسلام بپذیرد ، هرگزازاو پذیرفته نخواهدشد
قرآن
هرکه خواهد گوبیا و هرچه خواهد گو بگو
کبرونازوحاجب و دربان ، دراین درگاه نیست
حافظ
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ِ سرپیچ ِ ایران
«جام جم» ، نه « قرآن»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جام جم
به معنای آنست که :
« انسان ، سرچشمه بینش است »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

جـشـن در ایران

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
درفرهنگ ایران
هرروزی، نوروزاست
جشن، همیشه با« نوشدن » کاردارد
« چرا نوروز ،جشنی شد که انسان، دشمن خردِ جشن ساز ِ خود شد »
روایت شاهنامه ازنوروز، روایتی ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانیانست
معنای « سکولاریته» اینست که: زندگی در زمان ، جشن است. زندگی، خندیدن درزمانست.
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سخنرانی درباره نوروز
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سیزده بدر، روزِ تیر، روزِ هُدهُد و بنفشه
PDF FILES: PAGES 1-3 ; 4-6 ; 7-9 ; 10-13

انسان ، زیباست
زیستن ، هنرزیباساختن گیتی است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جوی آب: گذرآب است
یا « جشن وصال آب با خاکست » ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته
یا
چیزی موجوداست که میرقصد
هستی = حرکتِ شاد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

اسلام ، دنیا را جایگاه فنا میداند
ایرانی ، جهان را ، عروس ِ خود ،
و« زندگی درجهان» را ،« جشنِ عروسی همیشگی با جهان» میداند
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ اصیل ایران
زندگی کردن درگیتی را
جشن ِ همیشگی ِعروسی میدانست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا « ادیان نوری » ، استوار بر تبعیدشدت انسان از « جشنگاه » هستند؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا جمشید از « بهشتی که خود در گیتی ساخته بود » تبعید گردید ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جشن ِ نقد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

نقد ، چیزیست که در حضور است یا نقد ، چیزیست که « آمیخته دراندرون » است ؟ حضور ، بجای ِ « آمیختگی »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

در ادیان سامی آنجا « جشن » است که « کمال » است
در فرهنگ ایران
هر عملی ، چون زائیده و روئیده میشود ، جشن اسن
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

کمال ، نوشوی و فرشگو ِد تازه به تازه است
نه « همیشه در یک حال ماندن »
جشن ، این تازه و نوشدنست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا شاهنامه
با جانفشانی و سوگ سیامک
آغاز میگردد ؟
ONLY AS SCANS: PAGES 1-5 ; 6-10 ; 11-15

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

فرهنگ سیمرغی
فرهنگ زنخدائی ایران

چگونه
« هـمـآهـنـگـی در کـثـرت »
جانـشــین
« تـوحـیـد »
مـیشـود ؟
سکولاریته وحقوق بشر
نوزائی ِفرهنگِ زنخدائی ِایرانست
سیمرغ بازبه آشیانه اش که ایران
( ایر+ یانه=خانه سیمرغ ) است بازمیگردد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

خردِ خورشید گونه
یا مسئلهِ « روشنگری »
خردی که هم خودش، جهانرا روشن میکند
وهم خودش ، آن جهان را می بیند
کشتی نوح یا هفتخوان رستم

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تضاد ِ « فرهنگ ایران »
با « الهیات زرتشتی »
و با « شریعت اسلام »
سکولاریته و راستی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سخنرانیِ: سکولاریته و راستي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

داستان طوفان نوح
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

« اشا» وحقوق بشر
درشاهنامه
تفاوت مفهوم« حق»
با« قانون ونظام»
« حق به سرکشی ازنظام »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

آذرخشهای فرهنگ ایران
مردم ، امتدادِ خدا – خدا ، امتدادِ مردم

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

آذرخشهای فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سیزده بدر، روزِ تیر، روزِ هُدهُد و بنفشه
PDF FILES: PAGES 1-3 ; 4-6 ; 7-9 ; 10-13

فرهنگ ایران وحقوق بشر
زندگی انسان در فرهنگ ایران ،
مقدس است
و این مقدس بودن زندگی انسان ،
سرچمه حقوق بشراست
« سام، پدرزال »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته ، مهرورزی به زندگی درگیتی است
اسلام ،
زندگی دردنیا را خوارمیشمارد
ولی بنیادِ فرهنگ ایران  ،
مهرورزی به زندگی دردنیاست
درفرهنگ ایران،
گیتی(=دنیا)،جانان(معشوقه)است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

راستی و مستی
چرا در فرهنگ ایران ،
« بینش ِشاد که همان خوش بینی است »
مستی و دیوانگی و سرخوشی و آبستنی
خوانده میشد ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تضاد کفر وایمان ( دارالحرب و دارالسلام )
جنگ اهورامزدا با اهریمن
پیآیند خشونت و خرفتی حواس هستند
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا فرهنگ اصیل ِ ایران ،
نیاز به جنبش سکولاریته ندارد ؟
جنبش سکولاریته،
در جامعه های مسیحی و یهودی و مسلمان، ضروری است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته درفرهنگ ایران
«رستگاری زندگی ازآزار، درگیتی»
نه
«رستگاری روح ازگناه،درآخرت»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تراژدی مهر و داد
یا
تراژدی ایرج و فریدون
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

در فرهنگ ایران
انسانها باهم، برابرند
چون بُنِ هر انسانی، بهمن و ایرج ( ارتا ) است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

خدای ایران، جهان و انسان را
با شیوه « جوانمردی » میآفریند، نه با « امر»
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3 -- بخش 4 PDF FILES

« اندیشیدنِ بنیادی »
فرهنگ ایران، فرهنگِ پیدایشی است
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3 PDF FILES

جشن سده (سه + داه = سه زنخدا)
جشنِ هفت هفته
جشن همکاری سه رنخدایِ قداست جان باهم
:
سیمرغ + آناهیت + آرمیتی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

در فرهنگ ایران
این انسانست که حق دارد، خودش ، خودش را بیازماید
انسان ، خودش میتواند اندازهِ کردار و اندیشه خود را بیابد
«  بنیادِ حقوق بشری و آزادی انسان »
آزمایش = جستجوی سنجه ای که با آن همه چیز را میتوان اندازه گرفت
 در فرهنگ ایران، «خودرا درگیتی آزمودن»
راه رسیدن به بینش حقیقی است
تفاوت مفهوم اگونال agonal یونانی، با مفهوم«خودآزمائی» ایرانی
درادیان ابراهیمی، الله و یهوه وپدرآسمانی،
انسان را امتحان میکنند، چون گوهرشان قدرتست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفش کاویان، یا درفش خردِ سامانده ِانسان
ودرفشِ خردِهم ُپرس و درفش مهروداد
برضد قدرت(= میثاق بر پایه قربانی خونی)
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا
رستم به درون غارتاریک میرود، تا به بینش برسد
و افلاطون از غارتاریک میگریزد، تا به بینش برسد؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« نوشدن » یا « تقلیدکردن ازنو »
« مدرنیسم » رامیشودبه ایران « وارد » کرد
ولی از « مدرنیسم »، نمیتوان « نو » شد
فرهنگ ایران، سرچشمهِ نوشوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسانِ تلنگری
«جهان بینش» در انسان
از یک تلنگر، پیدایش می یابد
درفرهنگشهر
«انسان، موجودیست که حسّاسیت در ادراک و شناخت دارد»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ایران ،
حکومت را بر پایه خرد انسان میگذارد
حکومتی در فرهنگ ایران حقانیت دارد که
استوار بر خرد انسانی باشد
گذر از « سیاست » به « جهان آرائی »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

پیدایشِ حکومت از ملت
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

چرا در فرهنگ ایران انسان ، اندازه حکومت است؟
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3  x PDF FILES

فرهنگ ایران ، استوار بر « برابری انسانهای در جان » است
بخش 1 -- بخش 2  x PDF FILES

سروش، فطرتِ هر ایرانیست
چرا ، رومیها ، به سروش،
« پارسی »، یعنی « ایرانی » میگفتند ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفرهنگ ایران
هیچکس ، حقانیت به
رهبری و پیشوائی و رسالت و نبوت و مظهریّت ندارد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ِ سرپیچ ِ ایران
«جام جم» ، نه « قرآن»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سپیده دم پیدایش فردِ آزاد و مستقل
در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سرپیچی از « کتاب »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« همپرسی » ، نه « ایمان »
در فرهنگ ایران، « همپرسی = دیالوگ »
بنیادگذار اجتماعست، نه « ایمان »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

قانون اساسی، باید بر بنیاد
« تصویر انسان در فرهنگ ایران »
نوشته شود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ایران، قدرت را مشروط میسازد
داستان رستم و سهراب
استوار بر مفهوم « اندازه » است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

شالودهِ « حکومت داد »
حق ایستادگی و سرپیچی
در برابر «حکومت بیداد» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفرهنگ ایران ، حق به سرپیچی و ایستادگی در برابر حکومت بیداد وقدرت بطورکلی، ازچه سرچشمه میگیرد ؟
خرد انسان، سرچشمهِ سرپیچی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

 

--------------------------------------------------------------------------------

حکومت و جامعه
برشالوده فرهنگ ایران

فـرهـنگـشـهـر

گلاویزی ِخردِ انسان با بحرانها
چرا ما همیشه گرفتار طوفان نوحیم ؟
چرا، گوهر ِیهوه وپدرآسمانی والله ،
طوفانسازاست
کشتی ِخردانسان را ازاوگرفتند
تا درکشتی نوح بنشیند
هلال ماه = ِکشتی = َخرَد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

داستان طوفان نوح
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

« اشا» وحقوق بشر
درشاهنامه
تفاوت مفهوم« حق»
با« قانون ونظام»
« حق به سرکشی ازنظام »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حقوق بشر ،
ریشه درسکولاریته دارد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

آیا رفراندم ، داروی همه دردهاست ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

 نگاهی به فلسفه زمان در فرهنگ ایران Summary
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حکومت را باید از دین جدا ساخت
تا
وجدان انسانی ، آزاد و آفریننده بشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته و زندگی درگیتی (= دنیا )
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا فرهنگ اصیل ِ ایران ،
نیاز به جنبش سکولاریته ندارد ؟
جنبش سکولاریته،
در جامعه های مسیحی و یهودی و مسلمان، ضروری است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تا معنای « زمان » در روانها ، تغییر نیابد
جامعه ، سکولار نمیشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته ، سرکشی از مفهوم « زمان فانی » است
سکولاریته، میخواهد زندگی را درزمان بیاراید (= زیباسازد)
سیاست ، آراستن زندگی درزمان است
هنگامی این زمان ، فانی ،
و طبعا متاعی قلیل و لهو ولعب شمرده شد ،
دیگر نمیتواند ، « غایت انسان » بشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حقوق بشر، جنبشی است
برضد حکومت و
وبرضد مَرجَع و سازمان دینی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چگونه دین ، سکولار میشود ؟
خصوصی شدن ِ دین
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته
ومفهوم « میان » در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

در فرهنگ ایران
انسانها باهم، برابرند
چون بُنِ هر انسانی، بهمن و ایرج ( ارتا ) است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا مفهوم « کاروعمل» در فرهنگ ایران
بنیادِ « حکومتِ نو آور » و « حکومتِ نو شونده » است
چرا فرهنگشهر،استوار برمفهوم ویژه ای از« کاروعمل» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سیمرغ و زال
حکومت بر پایهِ « بینش از راه آزمایش » گذارده میشود
ONLY AS SCANS: PAGES 1-13

از روز یکم تا هشتم ماه دی ( دسامبر )
خرّم روز، جشن دموکراسی است
بخش یکم -- بخش دوم --  بخش سوم PDF FILES

درفرهنگ ایران ، حق به سرپیچی و ایستادگی در برابر حکومت بیداد وقدرت بطورکلی، ازچه سرچشمه میگیرد ؟
خرد انسان، سرچشمهِ سرپیچی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جبهه ملّی ِ جوان
بسوی جوان شدن ِ ملّت ایران
جامعه و قانون و حکومت ، بر شالوده ِ خرد انسانی
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

حق سرکشی در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

اکنون ملت، خودش میخواهد، شاه بشود
جمهوریت، همان شاه شدن خودملتست
که آرمان همیشگی ملت ایران بوده است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

هم جمهوریخواه و هم سلطنت طلب
نوحیاتین سیاسی
« از فضیلتِ مخنّث بودن »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« نوشدن » یا « تقلیدکردن ازنو »
« مدرنیسم » رامیشودبه ایران « وارد » کرد
ولی از « مدرنیسم »، نمیتوان « نو » شد
فرهنگ ایران، سرچشمهِ نوشوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

اقلیت و آزادی
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3 -- بخش 4  x PDF FILES

فرهنگ ایران ،
حکومت را بر پایه خرد انسان میگذارد
حکومتی در فرهنگ ایران حقانیت دارد که
استوار بر خرد انسانی باشد
گذر از « سیاست » به « جهان آرائی »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

پیدایشِ حکومت از ملت
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

« مصدّق و ما »
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

در فرهنگ ایران ، حاکمیّت ملّت
همان حاکمیّتِ خداست
ONLY AS SCANS: PAGES 1-4

چرا در فرهنگ ایران انسان ، اندازه حکومت است؟
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3  x PDF FILES

فرهنگ ایران ، استوار بر « برابری انسانهای در جان » است
بخش 1 -- بخش 2  x PDF FILES

درفرهنگ ایران
هیچکس ، حقانیت به
رهبری و پیشوائی و رسالت و نبوت و مظهریّت ندارد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« همپرسی » ، نه « ایمان »
در فرهنگ ایران، « همپرسی = دیالوگ »
بنیادگذار اجتماعست، نه « ایمان »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

قانون اساسی، باید بر بنیاد
« تصویر انسان در فرهنگ ایران »
نوشته شود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ایران، قدرت را مشروط میسازد
داستان رستم و سهراب
استوار بر مفهوم « اندازه » است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

شالودهِ « حکومت داد »
حق ایستادگی و سرپیچی
در برابر «حکومت بیداد» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بنیاد حکومت در فرهنگ ایران
دادیست که از خردِ مردمان، پیدایش یابد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا شاهنامه
با جانفشانی و سوگ سیامک
آغاز میگردد ؟
ONLY AS SCANS: PAGES 1-5 ; 6-10 ; 11-15

 

--------------------------------------------------------------------------------

خرد سرپیچ

خردِ خورشید گونه
یا مسئلهِ « روشنگری »
خردی که هم خودش، جهانرا روشن میکند
وهم خودش ، آن جهان را می بیند
کشتی نوح یا هفتخوان رستم

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درسکولاریته ، خردِ انسان، مرجعیّت دارد
نه قرآن وشریعت، نه یک دستگاه فلسفی،
نه آموزهِ زرتشت ، نه یک ایدئولوژی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حقوق بشر، جنبشی است
برضد حکومت و
وبرضد مَرجَع و سازمان دینی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان، سرچشمه پیدایش بینش و اخلاق و قانون
جستجوی بُن ، بجای « رجوع به کتاب مقدس»
توخویش ، قفل گمان برده ای ، کلیدستی مولوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان نباید ازهیچکسی حتا از الله اطاعت کند
معنای « فــرمـان» درفرهنگ ایران چیست ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سروش، یا« خردِ هنگام اندیش»
چه تفاوتی « فرصت طلبی»
با
« هنگام اندیشی » دارد؟
« نگاهی به فلسفه زمان،
واینکه چگونه« محتوای اخلاق وسیاست» را معین میسازد
چرا ایرانیان با آمدن اسلام،« فرصت طلب» شدند ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سیمرغ و زال
حکومت بر پایهِ « بینش از راه آزمایش » گذارده میشود
ONLY AS SCANS: PAGES 1-13

سرپیچی از « کتاب »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفرهنگ ایران ، حق به سرپیچی و ایستادگی در برابر حکومت بیداد وقدرت بطورکلی، ازچه سرچشمه میگیرد ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

در فرهنگ ایران
این انسانست که حق دارد، خودش ، خودش را بیازماید
انسان ، خودش میتواند اندازهِ کردار و اندیشه خود را بیابد
«  بنیادِ حقوق بشری و آزادی انسان »
آزمایش = جستجوی سنجه ای که با آن همه چیز را میتوان اندازه گرفت
 در فرهنگ ایران، «خودرا درگیتی آزمودن»
راه رسیدن به بینش حقیقی است
تفاوت مفهوم اگونال agonal یونانی، با مفهوم«خودآزمائی» ایرانی
درادیان ابراهیمی، الله و یهوه وپدرآسمانی،
انسان را امتحان میکنند، چون گوهرشان قدرتست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفش کاویان، یا درفش خردِ سامانده ِانسان
ودرفشِ خردِهم ُپرس و درفش مهروداد
برضد قدرت(= میثاق بر پایه قربانی خونی)
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ِ سرپیچ ِ ایران
«جام جم» ، نه « قرآن»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جام جم
به معنای آنست که :
« انسان ، سرچشمه بینش است »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حق سرکشی در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

اقلیت و آزادی
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3 -- بخش 4  x PDF FILES

سروش، فطرتِ هر ایرانیست
چرا ، رومیها ، به سروش،
« پارسی »، یعنی « ایرانی » میگفتند ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان، وجودی که
درپوست خودش نمیگنجد
انسان، زهدان سیمرغست
چرا در فرهنگ ایران
با روئیدن ِ گوهرخود انسان، بینش به حقیقت پیدایش مییابد ؟
تفاوت « عقل اسلامی و یونانی »
با « خرد ایرانی »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفرهنگ ایران
هیچکس ، حقانیت به
رهبری و پیشوائی و رسالت و نبوت و مظهریّت ندارد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سپیده دم پیدایش فردِ آزاد و مستقل
در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

شالودهِ « حکومت داد »
حق ایستادگی و سرپیچی
در برابر «حکومت بیداد» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بنیاد حکومت در فرهنگ ایران
دادیست که از خردِ مردمان، پیدایش یابد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

 کتابها -- E-BOOKS

ARE NOT YET UPLOADED

!Please use the back button on your browser to navigate within the e-books!

نعش ها
سنگین هستند
1982-1983
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

آزادي،
حق انتقاد از اسلام است
اول آپریل
1983
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بيراهه هاي انديشه، از پروفسور منوچهر جمالي
بيست و يکم ژوئن
1984
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

نگاه از لبه پرتگاه
عشق به هر حقیقتی و دفاع از آن، انسان را به گفتن هر دروغی می کشاند
ژانویه
1985
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بيراهه هاي انديشه
ژانويه
1985
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مژده
به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند
چون
مردم تابع آنان خواهند شد...
1985
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

آزادي و همبستگي
1985
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

از حقیقت باید گریخت
ژانویه
1987
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

آتشي که شعله خواهد کشید
جولای
1987
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

نو روز جمشيدي
فرهنگ سياسي ايران
فوريه 1996
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

شهر خرد
بجاي
شهر ايمان
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فلسفه:
شيوه بريدن
از عقيده
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

شاهنامه
فرهنگ سیمرغی

شاه = سیمرغ
فردوسی ِ خرّمدین

چگونه
« هـمـآهـنـگـی در کـثـرت »
جانـشــین
« تـوحـیـد »
مـیشـود ؟
سکولاریته وحقوق بشر
نوزائی ِفرهنگِ زنخدائی ِایرانست
سیمرغ بازبه آشیانه اش که ایران
( ایر+ یانه=خانه سیمرغ ) است بازمیگردد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

خردِ خورشید گونه
یا مسئلهِ « روشنگری »
خردی که هم خودش، جهانرا روشن میکند
وهم خودش ، آن جهان را می بیند
کشتی نوح یا هفتخوان رستم

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

رسـتم، شناگـردردریـای چون وچرا
 خردی که دردریای چون وچرا، شنا میکند
ونـوحی که درکشـتی می نشیند،
تا ناخدا، بیندیشد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

گلاویزی ِخردِ انسان با بحرانها
چرا ما همیشه گرفتار طوفان نوحیم ؟
چرا، گوهر ِیهوه وپدرآسمانی والله ،
طوفانسازاست
کشتی ِخردانسان را ازاوگرفتند
تا درکشتی نوح بنشیند
هلال ماه = ِکشتی = َخرَد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ایران وحقوق بشر
زندگی انسان در فرهنگ ایران ،
مقدس است
و این مقدس بودن زندگی انسان ،
سرچمه حقوق بشراست
« سام، پدرزال »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تراژدی مهر و داد
یا
تراژدی ایرج و فریدون
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

در فرهنگ ایران
انسانها باهم، برابرند
چون بُنِ هر انسانی، بهمن و ایرج ( ارتا ) است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سیمرغ و زال
حکومت بر پایهِ « بینش از راه آزمایش » گذارده میشود
ONLY AS SCANS: PAGES 1-13

در فرهنگ ایران
این انسانست که حق دارد، خودش ، خودش را بیازماید
انسان ، خودش میتواند اندازهِ کردار و اندیشه خود را بیابد
«  بنیادِ حقوق بشری و آزادی انسان »
آزمایش = جستجوی سنجه ای که با آن همه چیز را میتوان اندازه گرفت
 در فرهنگ ایران، «خودرا درگیتی آزمودن»
راه رسیدن به بینش حقیقی است
تفاوت مفهوم اگونال agonal یونانی، با مفهوم«خودآزمائی» ایرانی
درادیان ابراهیمی، الله و یهوه وپدرآسمانی،
انسان را امتحان میکنند، چون گوهرشان قدرتست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درفش کاویان، یا درفش خردِ سامانده ِانسان
ودرفشِ خردِهم ُپرس و درفش مهروداد
برضد قدرت(= میثاق بر پایه قربانی خونی)
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ِ سرپیچ ِ ایران
«جام جم» ، نه « قرآن»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا
رستم به درون غارتاریک میرود، تا به بینش برسد
و افلاطون از غارتاریک میگریزد، تا به بینش برسد؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سپیده دم پیدایش فردِ آزاد و مستقل
در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا در فرهنگ ایران انسان ، اندازه حکومت است؟
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3  x PDF FILES

قانون اساسی، باید بر بنیاد
« تصویر انسان در فرهنگ ایران »
نوشته شود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ایران، قدرت را مشروط میسازد
داستان رستم و سهراب
استوار بر مفهوم « اندازه » است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بنیاد حکومت در فرهنگ ایران
دادیست که از خردِ مردمان، پیدایش یابد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا شاهنامه
با جانفشانی و سوگ سیامک
آغاز میگردد ؟
ONLY AS SCANS: PAGES 1-5 ; 6-10 ; 11-15

 

--------------------------------------------------------------------------------

مولوی بلخی
وریشه اندیشه هایش
درفرهنگ زنخدائی ایران

مولوی بلخی
« مطربِ معانی »
یا
« رام » ، که درعربی همان « زُهره » است
خدای شناخت ِ شادی آفرین میباشد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بانگِ نای
یا بانگِ پر ِ هُمای
صنم ِگریزپا = سیمرغ گریزنده
صنم = سن= سیمرغ= هُما= عنقا
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مولوی بلخی
« خدای مولوی کیست ؟ »
زُهره = رام
مولوی، زُهره را که « رام » باشد ربّ العباد میخواند
روش ِ« شطرنجی اندیشی ِ» مولوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

با باختن ِخود ، جهان را آفریدن
درباختن ، بُردن
خدا میبازد ، تا جهان ببرد
خنک آن قماربازی ، که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچش ، امّا ، هوس قمار دیگر
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

عارفِ مطرب= روان ِانسان= زُهره
زُهره = رام، دخترسیمرغ
بینشِ شادی آفرین
( خرد شاد وخندان )
شاها زبهر جانها ، زُهره فرست ، مطرب
کفو سماع جانها ، این نای و دفّ ِ نر ، نی
( شاه ، دراصل نام سیمرغ بوده است )
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درخانه، یا در « بُن عشق»
همیشه موسیقی نواخته میشود
زِهره و ماه ( = سیمرغ ) ، خواجه چرخند
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« بینش » ، دیدن زیبائی ِخود است
یا بسخنی دیگر
« بینش » ، زایانیدن خدا ازخود است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بُن ِهستی ، آمیزش است
اولویّتِ « عشق» بر « هستی»
جهان آرائی، برپایه « مهر»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« دوش »
درمیان کوی،بانگِ دُزد خاست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

گفتاردهم
مولوی بلخی
رستاخیز ِ« رام » ، فرزند سیمرغ
خدای موسیقی و رقص و شعرو شناخت
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مولوی و شاه پریان
« ابلیس» در قرآن ،همان« شاه پریان»،
است که خدای ایران بوده است
« پری»، به معنای ِ «عشق» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

کتاب

مولوی بلخی
« مطربِ معانی »
رستاخیز ِ« رام » ، فرزند سیمرغ
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

Speeches about Molavi are in the section: سـخـنـرانـیـهـا

--------------------------------------------------------------------------------

سکولاریته
و
حقوق بشر

درفرهنگ ایران

چگونه
« هـمـآهـنـگـی در کـثـرت »
جانـشــین
« تـوحـیـد »
مـیشـود ؟
سکولاریته وحقوق بشر
نوزائی ِفرهنگِ زنخدائی ِایرانست
سیمرغ بازبه آشیانه اش که ایران
( ایر+ یانه=خانه سیمرغ ) است بازمیگردد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته ، مهرورزی به زندگی درگیتی است
اسلام ،
زندگی دردنیا را خوارمیشمارد
ولی بنیادِ فرهنگ ایران  ،
مهرورزی به زندگی دردنیاست
درفرهنگ ایران،
گیتی(=دنیا)،جانان(معشوقه)است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

درسکولاریته ، خردِ انسان، مرجعیّت دارد
نه قرآن وشریعت، نه یک دستگاه فلسفی،
نه آموزهِ زرتشت ، نه یک ایدئولوژی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حقوق بشر ،
ریشه درسکولاریته دارد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تضاد ِ « فرهنگ ایران »
با « الهیات زرتشتی »
و با « شریعت اسلام »
سکولاریته و راستی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سخنرانیِ: سکولاریته و راستي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
درفرهنگ ایران
هرروزی، نوروزاست
جشن، همیشه با« نوشدن » کاردارد
« چرا نوروز ،جشنی شد که انسان، دشمن خردِ جشن ساز ِ خود شد »
روایت شاهنامه ازنوروز، روایتی ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانیانست
معنای « سکولاریته» اینست که: زندگی در زمان ، جشن است. زندگی، خندیدن درزمانست.
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته درفرهنگ ایران
«رستگاری زندگی ازآزار، درگیتی»
نه
«رستگاری روح ازگناه،درآخرت»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته
ومفهوم « میان » در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چگونه دین ، سکولار میشود ؟
خصوصی شدن ِ دین
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حقوق بشر، جنبشی است
برضد حکومت و
وبرضد مَرجَع و سازمان دینی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بنیادِ سکولاریته
مسئلهِ « نقد بودن» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ اصیل ایران
زندگی کردن درگیتی را
جشن ِ همیشگی ِعروسی میدانست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

اسلام ، دنیا را جایگاه فنا میداند
ایرانی ، جهان را ، عروس ِ خود ،
و« زندگی درجهان» را ،« جشنِ عروسی همیشگی با جهان» میداند
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکورلاریته
و درختِ زمان درفرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته
یا
چیزی موجوداست که میرقصد
هستی = حرکتِ شاد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جوی آب: گذرآب است
یا « جشن وصال آب با خاکست » ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته ، سرکشی از مفهوم « زمان فانی » است
سکولاریته، میخواهد زندگی را درزمان بیاراید (= زیباسازد)
سیاست ، آراستن زندگی درزمان است
هنگامی این زمان ، فانی ،
و طبعا متاعی قلیل و لهو ولعب شمرده شد ،
دیگر نمیتواند ، « غایت انسان » بشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تا معنای « زمان » در روانها ، تغییر نیابد
جامعه ، سکولار نمیشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان، سرچشمه پیدایش بینش و اخلاق و قانون
جستجوی بُن ، بجای « رجوع به کتاب مقدس»
توخویش ، قفل گمان برده ای ، کلیدستی مولوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا فرهنگ اصیل ِ ایران ،
نیاز به جنبش سکولاریته ندارد ؟
جنبش سکولاریته،
در جامعه های مسیحی و یهودی و مسلمان، ضروری است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان ، زیباست
زیستن ، هنرزیباساختن گیتی است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تضاد کفر وایمان ( دارالحرب و دارالسلام )
جنگ اهورامزدا با اهریمن
پیآیند خشونت و خرفتی حواس هستند
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان نباید ازهیچکسی حتا از الله اطاعت کند
معنای « فــرمـان» درفرهنگ ایران چیست ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

هرکسی دینی غیرازاسلام بپذیرد ، هرگزازاو پذیرفته نخواهدشد
قرآن
هرکه خواهد گوبیا و هرچه خواهد گو بگو
کبرونازوحاجب و دربان ، دراین درگاه نیست
حافظ
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مسئله بنیادی انسان ،
جستجوی زندگی در گیتی است
نه « جستجوی حقیقت »

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته و زندگی درگیتی (= دنیا )
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

حکومت را باید از دین جدا ساخت
تا
وجدان انسانی ، آزاد و آفریننده بشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

کتاب

سـکـولاریـتـه
یا
نـوزائـی ِ
فــرهــنــگِ
زنخدائی ایران

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته
درفرهنگ ایران
یا
عروسی
انسان با جهان
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

-------------------------------------------------------

چرا مفهوم « کاروعمل» در فرهنگ ایران
بنیادِ « حکومتِ نو آور » و « حکومتِ نو شونده » است
چرا فرهنگشهر،استوار برمفهوم ویژه ای از« کاروعمل» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« اندیشیدنِ بنیادی »
فرهنگ ایران، فرهنگِ پیدایشی است
بخش 1 -- بخش 2 --  بخش3 PDF FILES

جام جم
به معنای آنست که :
« انسان ، سرچشمه بینش است »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

 

--------------------------------------------------------------------------------

برای آغازی نوین درفلسفه ایران
شیـوه ِ نـو اندیـشـی

خردِ خورشید گونه
یا مسئلهِ « روشنگری »
خردی که هم خودش، جهانرا روشن میکند
وهم خودش ، آن جهان را می بیند
کشتی نوح یا هفتخوان رستم

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مسئله بنیادی انسان ،
جستجوی زندگی در گیتی است
نه « جستجوی حقیقت »

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تضاد کفر وایمان ( دارالحرب و دارالسلام )
جنگ اهورامزدا با اهریمن
پیآیند خشونت و خرفتی حواس هستند
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان ، زیباست
زیستن ، هنرزیباساختن گیتی است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان، سرچشمه پیدایش بینش و اخلاق و قانون
جستجوی بُن ، بجای « رجوع به کتاب مقدس»
توخویش ، قفل گمان برده ای ، کلیدستی مولوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته ، سرکشی از مفهوم « زمان فانی » است
سکولاریته، میخواهد زندگی را درزمان بیاراید (= زیباسازد)
سیاست ، آراستن زندگی درزمان است
هنگامی این زمان ، فانی ،
و طبعا متاعی قلیل و لهو ولعب شمرده شد ،
دیگر نمیتواند ، « غایت انسان » بشود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته
یا
چیزی موجوداست که میرقصد
هستی = حرکتِ شاد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکورلاریته
و درختِ زمان درفرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بنیادِ سکولاریته
مسئلهِ « نقد بودن» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سکولاریته درفرهنگ ایران
«رستگاری زندگی ازآزار، درگیتی»
نه
«رستگاری روح ازگناه،درآخرت»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

نگاهی به فلسفه زمان در فرهنگ ایران Summary
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

راستی و مستی
چرا در فرهنگ ایران ،
« بینش ِشاد که همان خوش بینی است »
مستی و دیوانگی و سرخوشی و آبستنی
خوانده میشد ؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تراژدی مهر و داد
یا
تراژدی ایرج و فریدون
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« نوشدن » یا « تقلیدکردن ازنو »
« مدرنیسم » رامیشودبه ایران « وارد » کرد
ولی از « مدرنیسم »، نمیتوان « نو » شد
فرهنگ ایران، سرچشمهِ نوشوی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسانِ تلنگری
«جهان بینش» در انسان
از یک تلنگر، پیدایش می یابد
درفرهنگشهر
«انسان، موجودیست که حسّاسیت در ادراک و شناخت دارد»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

انسان، وجودی که
درپوست خودش نمیگنجد
انسان، زهدان سیمرغست
چرا در فرهنگ ایران
با روئیدن ِ گوهرخود انسان، بینش به حقیقت پیدایش مییابد ؟
تفاوت « عقل اسلامی و یونانی »
با « خرد ایرانی »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

فرهنگ ِ سرپیچ ِ ایران
«جام جم» ، نه « قرآن»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سپیده دم پیدایش فردِ آزاد و مستقل
در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

چرا
رستم به درون غارتاریک میرود، تا به بینش برسد
و افلاطون از غارتاریک میگریزد، تا به بینش برسد؟
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جام جم
به معنای آنست که :
« انسان ، سرچشمه بینش است »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

سرپیچی از « کتاب »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

قانون اساسی، باید بر بنیاد
« تصویر انسان در فرهنگ ایران »
نوشته شود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

کتاب

پشت به سئوالات مُحال
PDF FILES
فهرست، بخش 1 - متفکر بودن، بخش 2 - از تفکر به تخیل، بخش 3 - پایگاهِ انسان، بخش 4 - زبردستی مدارا، بخش 5 - آفرین به انسان، بخش 6 - شک ورزی، بخش 7 - کیومرث و شک، بخش 8

قهقهه برقها
بوسه اهریمن
PDF FILES
بخش 1 - بخش 2 - بخش 3 - بخش 4 - بخش 5 - بخش 6 - بخش 7 - بخش 8 - بخش 9 - بخش 10

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

سـخـنـرانـیـهـا

Download Real Player or Windows Media Player (alternatively click here to download) or WINAMP, if necessary.

خداي ايران قسمت دوم: در فرهنگ ايران توحيد برترين اصل نيست بلکه هماهنگي کثرت برترين اصل است. کثرت همان بن است و اين همان هماهنگي است و يا همان همبغي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

خدا: تخمي که تمام جهان هستي و انسان از آن ميرويد، خدا در فرهنگ ايران است
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

خرد خورشيد گونه
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

خرد و نجات در فرهنگ ايران
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - چرا رستم نیازی به کشتی نوح ندارد؟
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - خوشی نقد و بینش نقد در فرهنگ ایران- خرداد و امرداد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - اشا پیش از زرتشت و رابطه آن با حقوق بشر
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - در فرهنگ ایران حقوق بشر در سکولاریته ریشه دارد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - در فرهنگ ایران زندگی و خرد مقدس است، حقوق بشر استوار بر این شالوده می باشد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - مفهوم میان ، در فرهنگ ایران ، معنایی ژرف دارد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پروفسور منوچهر جمالی - سکولاریته در فرهنگ ایران
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

--------------------------------------------------------------------------------

Download Real Player or Windows Media Player (alternatively click here to download) or WINAMP, if necessary.

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت اول
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت دوٌم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت سوٌم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

--------------------------------------------------------------------------------

سخنرانی درباره نوروز
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنرانیِ: سکولاریته و راستي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

داستان طوفان نوح
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

--------------------------------------------------------------------------------

Download Real Player or Windows Media Player (alternatively click here to download) or WINAMP, if necessary.

قسمت اول : حکومت بر پايه خرد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

قسمت دوم: چشم خوشيد گونه به جاي کتاب مقدس
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت دوم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سیمرغ وقتی که سوخته و خاکستر شد از خاکسترش بر میخیزد و پرواز. میکند
این خرافه است؟
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

فرق بین واقعیت و حقيقت ( خرافه واقعيت پرستي)
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

مني کردن
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

انسان مستقل و جامعه مستقل
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

انسان هم قفل و هم کلید مسائل دنیاست (مولوی)
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

آيا سيمرغ افسانه است؟
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنرانی: محور اندیشه های مولوی فردوسی و عطار
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

--------------------------------------------------------------------------------

Download Real Player or Windows Media Player (alternatively click here to download) or WINAMP, if necessary.

سخنرانيهاي اخير در مورد مولوي

گفتار يک: بانگ ني
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

دوم: بانگ ني و موسيقي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سوم: خداي مولوي کيست؟
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

چهارم: ايثار و باختن
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

ششم: خانه عشق
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

هفتم: بينش
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

هشتم: بن هستي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

نهم: شب
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

دهم: وراي کفر و دين
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

يازدهم: شاه پريان
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

دوازدهم: مطرب و ساقي خداي مولوي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنرانيهاي جديد در مورد مولوي با کيفيت ديجيتال و استريو: با سرعت پائين اينترنت ميتوان به اين سخنرانيهاهي پائين گوش داد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني سيزدهم: عقل خشک و رابطه آن با خشم و خشونت: اين از دو قسمت فقط به يک قسمت تبديل شد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني پانزدهم: خيال- چرا مولوي خيال صورت ساز و بت تراش انسان را نزديکترين راه به حقيقت و خداوند ميدانست؟ چرا مولوي انسان را کارگاه خيال بت ساز ميداند؟ اين بينش انسان است که خيال را بوجود مي آورد. خيال ما برابر با آن وحي است که به محمد و موسي و عيسي ربط داده ميشود
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني شانزدهم: قسمت دوم خيال- چرا مولوي خيال صورت ساز و بت تراش انسان را نزديکترين راه به حقيقت و خداوند ميدانست؟
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

--------------------------------------------------------------------------------

Download Real Player or Windows Media Player (alternatively click here to download) or WINAMP, if necessary

سخنراني يک: نو انديشي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني دوم: قداست جان
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني سوم: مهرگان
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني چهارم: سيمرغ و زال
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني پنجم: دين ايراني
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني ششم: جوانمردي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 7: برابري جان
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني هشتم: کتاب و مد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 9: حکومت خرد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني دهم: خرٌم روز
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

--------------------------------------------------------------------------------

Download Real Player or Windows Media Player (alternatively click here to download) or WINAMP, if necessary

اشعار پروفسور منوچهر جمالي

خمره به دوش
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

لنگيدن هنر است
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پيانو ساز
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

اگر،اگر،اگر
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

اگر به سراغ من مي آئيد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

الکهاي زشت همسايه ام
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

آنکه ديوار نداردخود نيست
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

باور نکردنيها
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

بيابان گرد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

بزرگي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

در جستجوي چراغ
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

گفتگوي خيام با شيخ
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

گلهاي خوشبو
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

گمرگ خانه ناپيدا
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

گريز از پرسش
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

هميشه مي گريزد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

خميدن هنر است
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

خدا شدم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

ماما کجاست
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

من ترازو فروشم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

من نقشي بي قابم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

ميوه بي تخم
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

پيام فرعون به جمشيد
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

هم شهباز و هم لاک پشت
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني11: انسان و حکومت
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 12: هماهنگي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 13: همپرسي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 14: خود آزمائي
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 15: شهريور
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 16: سوگ سيامک
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 17: جشن سده
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 18: کار در فرهنگ ايران
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 19: زرتشت
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

سخنراني 20: بندهش
LISTEN TO MP3 FILE -- DOWNLOAD MP3 FILE

 

--------------------------------------------------------------------------------

.More speeches will be uploaded on here