Categories
kherad sayrmaye falsafi iran

خــرد سـرمـایهِ فلسفی ایـران – جلد دویم

سـرمـایـه فلـسفـی ایـران – جلد ۲

یاد داشتهای روزانه

کتاب

خــرد

سـرمـایهِ فلسفی ایـران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است
خـرد،رنگ-اندیش است

جلددویم

منوچهرجمالی

ISBN 1 899167 97 8
KURMALI PRESS
LONDON, AUGUST 2009
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOCVIEW AS PDF

خـدای ایـران
که فرّخ پاست با کفشهای سبـز
وجـامــهِ رنگـارنـگ
برروی زمین گام مینهد تا همه گیتی ، سبز(چمن) شود

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

درفرهنگ ایران
بُن یا طبیعتِ هرجانی
« دورنگِ به هم پیوسته» است

خوبی ، پیوند دورنگست

بُن آفریننده جهان، آمیزش ِدورنگ باهمست
پیوند دورنگ باهم که بُن جهانند ، سبزمیشود
پیوند دورنگ باهم که بُن جهانند،روشنی میشود
خدا، خوبست،چون پیوند دورنگست که سبزمیشود
………………………………………

فطرت انسان،سبزی وروشنی است
چون
سبـز،پیوند زرد وآبی است
و
روشنی،پیوندِ سُرخ وسپیداست
……………………………………..

زرد، مادینه است.آبی(کبودی،بنفش) نرینه است
سرخ، مادینه است. سپید، نرینه است
سبزی، همآغوشی  مادینه با نرینه است
روشنی ، مهرورزی مادینه با نرینه است
سبزی و روشنی، که فطرت انسانست
از«اصل ِمهر» پیدایش می یابند
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

خدای ایران، اصل همه رنگها
وای ِبِه میباشد که درمیان همه جانهاست
……………………………………..
چگونه اصل آشتی ناپذیری ِسپیدبا سیاه
جانشین سیمرغ، یا« وای به» میگردد
که اصل جوشیدن ِرنگین کمان ِزندگیست

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

خـدای رنـگ
واخلاق،برپایه کشش وجستجو
اخلاق ِ ارزشـی
………………………………………………
خـدای روشـنائی
واخلاق، برپایه اراده واطاعت
اخلاق خودی وناخودی
………………………………………………
چراروشنی،درخرابات مغانست

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

نـگاه و رنـگ
چراحقیقت ، رنگ است؟
نگاه،رنگهارامیچشدومینوشد
اقـتـرانِ نگاه با گیتی

چگونه ما با نگاه خود، رنگ(=خون ) پیدامیکنیم ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

هـمیشه سبز وتـازه : چـَمَـن
بُنِ آفریننده جهان، چَمن هست

چمن ، پریس ، بیدگیاه ومـَرغ ( مرغزار)
به معنای«همیشه سبزوتازه شونده »اند

چرا انسان، درچمن ، خودرُو میشود؟
انسان، سرویست که باید درچمن باشد

«چـمـن »،حکایتِ «اردیبهشت» میگوید
نه عاقلست که نسیه خریدو،نقد، بهشت
حافظ شیرازی

اردیبهشت= ارتای ِخوشه = هوچیتره= تخم نیک

ای باد ِخوش که از« چمن عشق » میرسی
برمن گـذر، که بوی گلستانم آرزوست
مولوی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

اندیشه های ِسـبـز ِانسان
چرااندیشه های انسان
سبزیست که رنگارنگ میشود
…………………….
هنگامی که انسان، میاندیشد
انسان،درواژه هایش،سبزمیشود
………………………
خردبنیادی انسان، درواژه هایش، با رنگارنگ شدن، روشن میشود
……………………….
چراانسان درفرهنگ ایران
درخت ِ همیشه سبز است ؟

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سیاه با رنگارنگی،باهمست
تاریکی با روشنائی،باهمست

دربَـزریا تخم، روشنی باتاریکی، آمیخته است
چراشب وتاریکی،شفافـنـد؟
تاریکی،ضدِ روشنی نیست
« پیدایش » چیست ؟

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

ما نیازبه رخش داریم تا با آن بتازیم
و ایران را ازنو، راست کنیم
رنگین کمان ِخرد= رخـش
رنگارنگی، روشن میکند
چرا رَخش، اصل ِ بیداری وروشنیست؟
چرا سراسرایران ، بهای ِرخش است؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سیمرغ ، یا سیـرنگ ، یا
« رَنـگ »
خدای ایران
سبزیست که رنگارنگ میشود
ودررنگارنگ شدن ،
روشن میشود
با« رنگ »، گیتی، روشن شد

خرد،دررنگارنگی ِحواس،روشن میشود
سکولاریته،جهان ِرنگارنگست
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

بـودن وآزادی
بـرپـایـهِ عـمـل(= ورز)

عمل (ورز) میآفریند، نه گفتار
اولوّیتِ عمل،نه اولوّیت گفتار

خدادرفرهنگ ایران نمیگوید:
«کُن»، تا « یکُون » بشود

خدا،ازخود، گیتی« می ورزد»
وآنگاه، خدامیشود ،وتا عمل نکرده ، خدا نیست
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

«مُغـنّی ، رهِ باسـتانی بزن »
باسـتان = جایگاهِ خوشه ها
«باستان»،به معنایِ سرچشمهِ
سرشاری وپـُری وخوشی و وحدت درکثرت، وسرافرازی ومهرونوآفرینی است

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

خـوشـهِ حـقـایق بـودن
یـا
جـنگ مـیان عـقـایـد

( موءمنان به حقیقتهای واحدوانحصاری)
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

انسان ، وجودِافزاینده، یا آتش ِ خود افروزاست
زندگی درگیتی ،« سـود» هست
زندگی درگیتی ، « آ– سـودن » است
زندگی درگیتی ، افـزودن ( او- سودن ) است
زندگی بیهوده ، زندگی « بی– سود» است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

پیدایش ِ انسان ِ « سود خواه »
درفرهنگ ارتائی- سیمرغی
ازگوهرخود ، افزایش یافتن ،« سود» هست
سود، خودگستری ِتخم، یعنی، گستاخی است
گستاخی=vista-axv
ازسیمرغ ِ خود-افشان ( لَـن بغ )
تا اهورامزدای ِ سود خواستار

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سرپـیچی ازحقیقـت(راستی)
یا
سرپیچی ازقدرتهای حاکم

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

دیو، گستاخی به خودگستری باپذیرش نفرین
دیو،کششی که خردرابه آسمان میکشد
دیو،آنچه درمامیخواهدتحول بیابد و نمیگذارند
دیو، آنچه مارادرتغییردادن، به رقص میآورد

هستی یافـتـن
درجـُنبش ودگـر دیسی

دیـو، درجـُنـبش، « هستی می یابد »
واگرنجنبد،« نابود میشود»
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

خدائی که دیو ساخته میشود
چرا زرتشت، خدایان ایران را « دیو» ساخت؟
زرتشت، خدایان ایران را به نامِ «دیـو»
زشت وطردومنفورودشمنِ انسان ساخت
تااصالتِ انسان وگیتی  را نابودسازد

فرهـنگ اصیل ایران
آنگاه ازنـوزنده خواهـدشـد
که « دیوان » ، ازسر، « خدایان نوین» شوند
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

چگونه هراندیشنده ای،انــدیـشیـده میشود
ما دراندیشیدن، چه اندازه ، اندیـشیـده میشویم؟
دراندیشیدن، گوهریاتخم ِ هستی انسان
می وَخشَـد، واژه میشود

VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

انـسان ِ همیشه جـوان
یـا
آتـشی که همیشه ازخود،شعله وراست

تخم (نطفه)= آتش (آ- تشه)= نی
روئیدن = رنگیدن = شعله ورشدن
گیتی ، جایگاه ِ « فوران وسرشاری هستی ها» هست
هرچه هـست (= اَسته = تخم درزهدان) ،
میگسترد، ورنگارنگ میشود ، وزبانه میکشد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

ما نمیخواهیم ازحقیقت،روشن شویم بلکه میخواهیم آتـشپـاره های ِحـقـیقت درما بـیـُفـتـنـد

اصل، بُن یا تخم یا بَزر ِروشنی است
حقیقت یاخدا،تـُخم ِ روشنی وجنبشست
حقیقت وخداوبُنِ زندگی، آتشفشانست

پیدایش ِاندیشه حقیقت، درتجربه انسان ازابروبرق
پیدایش اندیشهِ حقیقت، درتجربه انسان ازروشنی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

اندیشه ، باید بامـزه باشـد
تا شیوه رفتارمردم را دگرگون سازد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

چگونه از« انسان ِرقصان » ،
« انسان ِ مطیع » ساخته میشود ؟
دراندیشه های خرد ، کشش ِ شادیست

توبه گوش دل چه گفتی که به خنده اش شکفتی
به دهان ِ نی ، چه دادی ، که گرفت ، قـند خائی
مولوی
چگونه « رانِش»، جانشین « کِشش » میشود ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

عـاقـل ولی بی خـرد !
پیدایش ِ« عقل ِ بی خرد »
و
« عقل ِ ضدِ خرد »
روندِعقلی سازی ، با سرکوبی خرد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

مفهوم آزادی و آزادگی درفرهنگ ایران
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

پیدایش اندیشه ِحقیقت ، درآزمون « روشنی »
پیدایش اندیشه حقیقت، درتجربه« ابروبرق»
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

چگـونه « خـرد ِ آذر فـروز»
تحـوّل به
« عقل ِروشنگر» یافت ؟
درفرهنگ ایران،خدا، برق است
وانسان، برقگیر میباشد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

خرافه نیزحقیقت میزاید
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

درفـرهـنگ ایـران ، کـار، فـروشـی نیست
چگونه حقیقت وخدا ، خریدنی وفروختنی میشود
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

حـقـیقـت ، در راه ِراسـت نیـسـت
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

داستان چیست ؟
داستان ، بینشی که از«خردِ فطری انسانها» میجوشد

داستانهای شاهنامه وگرشاسپ نامه و بهمن نامه چه ارزشی دارند ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

کی وکجا ، خرد ِ انسان بیدارمیشود ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

چرا ما درپی « روشن کردن» جهان هستیم ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

بیداری، پرواز همیشگی با چهارنیروی ضمیر خود
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

بیداری ، نیاز  به دود سیاه و روشنی هردو دارد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF