Categories
soxaraniha

سـخـنـرانـیـهـا ، عمومی ١

سـخـنـرانـیـهـا ، عمومی ١

SOXANRANIHA: PAGE 1, PAGE 2


گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران Spring 2012

چرا ما دوستدار مغـز هـر چیزی هستیم؟

گفتارهای کوتاه — 1

چرا مغز هرچه در جهان هست، ماه است
چون گوهر جهان هستی، شادی است

گفتارهای کوتاه — 2

گفتگوی فرشید با منوچهر جمالی
درباره نخستین داستان شاهنامه

گفتگوی فرشید با منوچهر جمالی — 1

سخنرانی منوچهر جمالی
درباره مفهوم کلیدی « مایه » درفرهنگ ایران
مایه، اصل تحول دهنده و تخمیرکننده در مغز همه چیزها در گیتیست

گفتارهای کوتاه — 4

سخنرانی منوچهر جمالی درباره
مقـوله « مـایـه » در فـرهـنگ ایران
و تفسیر شعر فرید الدین عطار
مهـر چیست؟ از سنگ، پستان ساختن
طـفـل خـودرا، هردو عـالـم ساختن

گفتارهای کوتاه — 5

مقوله « مایه » و نقش بنیادی آن در فرهنگ ایران
مَی، مایهِ تحوّل یابی، شمرده میشـد
مفهوم « مایه » درزبان کُـردی

گفتارهای کوتاه — 6

سخنرانی منوچهر جمالی درباره
مقوله « مایه » در فرهنگ ایران و تحولات آن
و سپس بازتاب آن دردوره اسلامی، در اشعار ناصرخسرو

گفتارهای کوتاه — 7

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی درباره: معـنـویّـت
بی معناسازی انسان و جهان و زندگی
برای خلق احتیاج دروغین به معنویت

خلق نهلیسم، برای ساختن احتیاج مصنوعی به معنـویت
سلب معنای گوهری برای تحمیل معنای قلبی

گفتارهای کوتاه — 8

گفتار دوم درباره معنویت
معنی، صورت میشود. معنی دادن، صورت شدنست
بهم خوردگی رابطه صورت بامعنی و پیدایش علاقه به معنویت
در فرهنگ ایران، زیبائی و مهر، معنایِ انسان وهستیست
که درشـادیِ تکـویـن یـابی، بـه خـود صـورت میـدهـد

گفتارهای کوتاه — 9

گفتار سوّم درباره معنویت انسان و گیتی، و معنای زهشیِ آنها
چرا در فرهنگ ایران به زندگی معنوی زندگی با مـزه گفـته میشد؟

گفتارهای کوتاه — 10

سخنرانی منوچهر جمالی
گفتار چهارم درباره « سئوال ومعنا » یا « چه وچیم » در فرهنگ ایران
تفسیر داستان اکوان دیو در شاهنامه

گفتارهای کوتاه — 11

در فرهنگ ایران انسان در رقص خدا را می پرستید
در اسـلام انسـان درسـجـود، الله راعبـادت میکند
عبادت کردن، عبد یا بنده شدنست
عبودیت، قربانی کردن آزادی خود، و بینش از خرد خوداست

گفتارهای کوتاه — 12


سخنرانی منوچهر جمالی : خرد Fall 2011

26A – سخنرانی منوچهر جمالی
+ 26B – سخنرانی منوچهر جمالی

سنگهای رنگین و رابطه آن
با جهان اندیشی در فرهنگ ایران
سنگهای رنگین و انگیخته شدن عشق انسان، به زیبائیهای گیتی

***

25 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا منیدن یا اندیشیدن، مینو کردن گیتی و میناگری آنست؟
منیدن یا اندیشیدن، زیبا کردن و آراستن گیتی و اجتماعست
منیدن، مینو کردن گیتیست

***

24A – سخنرانی منوچهرجمالی
+ 24B – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان ِ آبـاد
انسان، تخمیست که تـشـنه آبسـت
تشنهِ شیرابه و مغـز ِهر چیزیست
تشنه حقیقتِ روان و نهفته در گیتیست

***

23 – سخنرانی منوچهرجمالی

آبادی در فرهنگ ایران، مدنیت و فرهنگ و جهان آرائیست
انسان، از شیرابه حقیقت ِ روان در گیتی، آباد میشود
شیرابه گیتی، دریای مهر و رادی است
و انسان، از این دریا، آبیاری و آباد میشود

***

22 – سخنرانی منوچهرجمالی

فرهنگ ایران استواربر«اندیشه آبادی» است
نیروی آفریننده جهان، در «خانه آباد» هست
چرا، جهان آفرینی، آبادیست؟
خانه آباد = آبادیان = یاقوت سرخ

***

21 – سخنرانی منوچهرجمالی

آتشی که درهمه جهان ، درهر چیزی زبانه میکشد
از این آتشست که همه چیزها در جهان پیدایش می یابند

***

20A – سخنرانی منوچهرجمالی
+ 20B – سخنرانی منوچهرجمالی

از خون ِ جگر، تا حجرالاسود در کعبه
چگونه سرچشمه مهر و زندگی در فرهنگ ایران
سنگ سیاهی در اسلام شد که هنوز پرستیده میشود

***

19A – سخنرانی منوچهرجمالی
+ 19B – سخنرانی منوچهرجمالی

با خون، انـدیـشـیـدن
چگونه خون سرخ جگر، اندیشهِ سپید خرد میشود؟
تن انسان، پیوند عناصری به همست که خدایان نامیده میشوند
از داسـتان به فـلسـفه

***

18 – سخنرانی منوچهرجمالی

پیدایش روشنی از گوهر چیزها
گفتاری درباره مفهوم روشنی در فرهنگ ایران
نو شدن جهان از خون سیاووش
دشمن، کینه میکارد ولی مهر از آن میروید

***

17 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا خون جگر در فرهنگ ایران؛ سرچشمه روشنی در خرد است؟
چرا خون جگر، چشم را روشن میکند؟
تضاد میان میترا در اوستا و خدای مهر در شاهنامه

***

16 – سخنرانی منوچهرجمالی

چگونه چشم انسان، خورشید میشود
چگونه تاریکیهای جهان، یا غار جهان
بانگاه چشم انسان، روشن میشود
چگونه ازجگر و دل و مغز، روشنی در چشم پیدایش مییابد

***

15 – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان، با هـمه تَـنَـش ، مـیانـدیـشـد
هـمه تـن، در اندیشیدن، انـبازنـد
خـرد، تراوش جگر و دل و مغـز در تن انسان هست

***

14 – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره معنا و رابطه اش با زیبائی
انسان، در دیدن زیبائیهای گیتی
معنای زندگی را درخودمی یابد

***

13 – سخنرانی منوچهرجمالی

خیّام وپرسش «مـن و چرا؟»
چرا مـن زیبایم؟
زیستن، جُستن معنای زندگی درزیبائیهایش هست

***

12 – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان زیباست که بنیاد آئین مهر و دوستی را میگذارد ، انسان زیبا و آئین مهر و دوستی در فرهنگ ایران

***

11 – سخنرانی منوچهرجمالی

سپـیـده دَم، بانگ نائیست که جهان را از نو میآفریند ، در فرهنگ ایران، موسیقی، گیتی و مدنیت را میآفریند

***

10 – سخنرانی منوچهرجمالی

سپیده دم و نخستین تجربه زیبائی ، انسانی که نخست در هر چیزی ، زیبائیش رامی بیند ، تجربه زیبائی، گرانیگاه اخلاق و بهروزی

***

9 – سخنرانی منوچهرجمالی

جوانمرد: انسانی که خود را ، اصل غنا و سرشاری و نیرومندی درمی یابد

***

8 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا دین ایرانیان، جوانمردی بود؟ جوانمردی در فرهنگ ایران تصویر انسان یا بیان فطرت انسانست

***

7 – سخنرانی منوچهرجمالی

همه مردم، شیر از پستانِ خدای مهر و دوستی مینوشند. جام باده، پستان ِ خدای مهر و دوستی است. نقش تصویر پستان، در پیدایش ِمنش مردمی

***

6 – سخنرانی منوچهرجمالی

معنای «نیکخواهی» در فرهنگ ایران
سروش خجسته
خضر خجسته پی

***

5 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا فرهنگ ایران، خدا را « دوست» مینامید؟
چون درهمه انسانها، دوست میدید، نه موءمن و نه کافر و نه ملحد و نه مشرک و نه مرتد و نه بیدین و نه سپید و نه سیاه و نه ترک و نه عرب و نه هندی و نه یونانی

***

4 – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره : چرا ایرانیان هزاره ها خدا را، « دوست» می نامیدند؟

***

3 – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره حافظ و مفهوم ِ «دوست»

***

2 – سخنرانی منوچهرجمالی

دوگونه خرد، و تضاد آنها باهم

***

1 – سخنرانی منوچهرجمالی

من میاندیشم


جمهوری ایرانی و سکولاریته

Please follow this link to get later uploads on JOMHOURI IRANI and more – we will slowly move the content … https://www.jamali.info/alternate/sokhanraniha

سخنرانیهای منوچهر جمالی
درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته
درفرهنگ اصیل ایران
عروسی انسان با گیتی

7 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

تنها خرد بنیادی فرد انسان ، مرجع نهائی فرمانست
انسان  نباید از هیچ  قدرتی و الهی و سازمانی، اطاعت کند
حکومت که استوار برحکمت است، سرچشمه خدعه و تزویر است ، و ایرانی حق به سرکشی ازآن دارد
Listen to MP3

6 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو – حافظ

درفرهنگ ایران ،تنوع و کثرت
همه از یک اصل پیدایش یافته اند
Listen to MP3

5 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

گفتار درباره سکولاریته و زندگی در گیتی

ما نیاز به وارد کردن فلسفه سکولاریته ازغرب نداریم
Listen to MP3

4 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

گفتار یکم درباره  سکولاریته درفرهنگ ایران

دین درفرهنگ اصیل ایران ، به معنای اصل آفریننده
بینش در هر فردی هست و هیچ ربطی به مفهوم دین
دراسلام ومسیحیت و یهودیت و زرتشتیگری ندارد
Listen to MP3

***

سه تا یکتای ِفرهنگ ایران
بهـرام + سیمـرغ(ارتا) + رام
اصل تحول.اصل مهر.اصل شادی

***

گفتارکوتاه فلسفی 4
Listen to MP3

گفتارکوتاه فلسفی 3
Listen to MP3

نخستین کشوری که درخاورمیانه
خود راازاسارت ازاسلام رهائی بخشید، اسرائیل است
دوّمین کشوری که درخاورمیانه
خودرا ازاسارت ازاسلام
رهائی خواهد بخشید، ایران است

گفتارکوتاه فلسفی 2
Listen to MP3

گفتارکوتاه فلسفی 1
Listen to MP3

واژه و فلسفه
سخنرانی
منوچهرجمالی
Listen to MP3


سخنرانی ازهفت خوان رستم

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ١
Listen to MP3

زندگی، مـُقـدس است
خدا هم حق ندارد حکم قتل واعدام بدهد

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٢
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٣
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٤
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ۵
Listen to MP3

هـوّیت ایرانی، «هومان» یعنی « وهومن» یا
«خردِ زاده ازگوهرخود انسان» است
فرمان، به معنای اندیشه و هماندیشی است
تنها مرجعیت ایرانی، فرمانیست که این خرد به او میدهد
نه قرآن ، نه گاتا، نه کتاب یا آموزه مقدس دیگر

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٦
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٧
Listen to MP3

هنوزغاصبان هزاروچهارصد ساله ایران
برایران حکومت میکنند
دوام غصب، ایجادحق نمیکند

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٨
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٩
Listen to MP3


سخنرانی دوم درباره مولوی

23rd April 07 سخنرانیهای تازه منوچهرجمالی درباره غزلیات مولوی بلخی ١
Listen to MP3

استبداد ، فرهنگ ندارد، بلکه ضدفرهنگست
قهروتجاوزخواهی وتهدیدو وحشت انگیزی
، فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگست

هنرِعبدسازی وبَرده سازی و بنده سازی ازانسانها
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است
خباثت وخیانت وخدعه گری و خردآزاری ودروغگوئی
، ولو برای غالب سازی هرحقیقتی وهرخدائی باشد
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است

هر« ضد فرهنگی»،خود رابنام« فرهنگ» میفروشد

23rd April 07 سخنرانی دوم درباره مولوی ٢
Listen to MP3

26th April 07 سخنرانی درباره مولوی ٣
Listen to MP3


گفتگو با رادیو پاریس
Listen to MP3

سکولاريته شماره 2
Listen to MP3

سکولاريته شماره 1
Listen to MP3

مشروطیت بیان سرکشی بود
Listen to MP3

سکولاریته و اطاعت
Listen to MP3

زندگی در گیتی مجازات هست
Listen to MP3

سايه هما؛ بحث آزادي، گسستن، و به پيدايش رسيدن
Listen to MP3

سکولاریته و آزادی خرد
Listen to MP3

فرهنگ ايران بر ضد تاريخ ايران
Listen to MP3

انسان هميشه آبستن: اصل فرهنگ ايران: رستم تخمتن است، آبستن است
Listen to MP3

خرد و عقل عصائي
Listen to MP3

خداي ايران قسمت دوم: در فرهنگ ايران توحيد برترين اصل نيست بلکه هماهنگي کثرت برترين اصل است. کثرت همان بن است و اين همان هماهنگي است و يا همان همبغي
Listen to MP3

خدا: تخمي که تمام جهان هستي و انسان از آن ميرويد، خدا در فرهنگ ايران است
Listen to MP3

خرد خورشيد گونه
Listen to MP3

ای سیمرغ ای مادرایران
اغلب نزدیک به همه فرزندان تو
سراسر زندگانی خود را صرف اشتباهات کرده اند
وحالا هیچکدام ، نه توانائی و نه دلیری آن را دارند که بگویند غلط کردیم، چون با چنین اعترافی، سراسر عمرشان را به هدر رفته می بینند واین را نمیتوانند بپذیرند
اینست که همه اشتباهات گذشته خودرا بنام
حقیقت وهنرمندی وتنها راه نجات ایران
میستایند
جامعه دموکراسی یا جامعه خرّم
جامعه ایست استواربرپایه گشودگی همه برای رفع اشتباهات همدیگر
نه آنکه یک اشتباه را، بنام حقیقت مقدس یا علمی
برجامعه، حاکم ساخت
هیچکسی، حقیقت را ندارد

خرد و نجات در فرهنگ ايران
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – چرا رستم نیازی به کشتی نوح ندارد؟
Listen to MP3

آیا خرد یک ایرانی ، حق ندارد فرهنگی را کشف کند که سه هزارسال موبدان زرتشتی که نیای همین آخوندهای امروزه اند ،و خود زرتشت، آنرا تحریف کرده اند و سوخته اند و پوشانیده اند و به صلیب زده اند و مسخ کرده اند. و دانشمندان غرب، همین تحریفات را بنام علم در دانشنامه ها، باز به خورد ما میدهند و مارا ازنوزائی و باززائی بازمیدارند ! آیا خرد ایرانی ، حق ندارد فرهنگی را که ازژرفای دل ایرانیان تراویده و نامش سیمرغ وهما وعنقا وسمندر بوده است و سراسر ادبیات ما ازآن انباشته است ( و دراین ادبیات بندرت نامی از هـُرمزو اهورامزدا برده میشود ) ، برضد این تحریفات درمتون زرتشتی بازیابد. این الهیات زرتشتی که فرهنگ والای سیمرغی را نابودساخته ، علت العلل
همه تباهیهای روزگارماست و این درست پاسخ به این شعرفردوسی است
که گیتی به آغاز، چون داشتند
که ایدر به ما خواربگزاشتند

پروفسور منوچهر جمالی – خوشی نقد و بینش نقد در فرهنگ ایران- خرداد و امرداد
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – اشا پیش از زرتشت و رابطه آن با حقوق بشر
Listen to MP3

حقیقتی که بترساند وبکـُشـد
دروغ وباطل است
خدائی هم که چنین حقیقتی میگوید
آفریننده دروغ وباطلست وضـدِخداست

پروفسور منوچهر جمالی – در فرهنگ ایران حقوق بشر در سکولاریته ریشه دارد
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – در فرهنگ ایران زندگی و خرد مقدس است، حقوق بشر استوار بر این شالوده می باشد
Listen to MP3

نخستین شاه تاریخی ایران، کوروش بود که زود فراموش شد
ولی ایرانیان، نخستین شاه آرمانی خود را «ایـرج»میشمردند
وهرگزاورا فراموش نمیکردند
ایرج ، همان « اِ ر ِ ز یا ارتـا » بودکه سیمرغ باشد
سیمرغ، ارتای خوشه است که همه جانهاو انسانها، دانه های آن خوشه اند. خوشه، نماد پیوستگی درمهر است
ملت، درپیوسته شدن به هم درهمپرسی، سیمرغ یا ایرج میشود

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – مفهوم میان ، در فرهنگ ایران ، معنایی ژرف دارد
Listen to MP3

زرتشتیها و ایرانشناسان در تبیعیت از زرتشتیان، این « دوگوهرهمزاد» را درگاتای زرتشت».
درراستای گزینش میان شرّ وخیر( زندگی و ضد زندگی ) تفسیرمیکنند.
انسان باید ژی را برگزیند و برضد اژی بجنگد !  ولی این اندیشه پیشینه ژرف درفرهنگ ایران دارد.
این اندیشه زرتشت ، اندیشه ای برضد فرهنگ اصیل ایران ازتصویر همزاد بوده است . همزاد( ییما=جم) به معنای دوقلوی بهم چسبیده بوده است، ونه دو چیزجداوبریده ازهم که زرتشت گفت .  فرهنگ ایران، براین استواربوده است که همه پیوندهای جهان پیوند مهروعشقی است .  جهان دراثر پیوند یا همآفزینی وهمبغی نیروها پیدایش می یابد .
دوگوهر اصلی جهان درهرچیزی هست که باهم میآفرینند .
این بود که عشق یا مهر، اصل آفریننده جهان درهرچیزی شمرده میشد. درست زرتشت این اصل را با دوگوهرهمزادش از ریشه کنده است ، و بنیاد سراسرجهان را رزم وجهادکرده است . زرتشت ، پیشرو محمدو اسلام بوده است .

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – سکولاریته در فرهنگ ایران
Listen to MP3

حکومتی که عاجز ازانجام وظایفش هست
نیاز به دین وایدئولوژی دارد

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
Listen to MP3


سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت اول
Listen to MP3

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت دوٌم
Listen to MP3

کیست که حق ملت به حاکمیت را درایران ازملت، غصب میکند؟
امام زمان
ملت ایران، حق حاکمیت خود را با اراده خود
تسلیم امام زمان کرده است
پس ملت ایران، اصلا دموکراسی و حقوق بشر نمیخواهد

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت سوٌم
Listen to MP3


سخنرانی درباره نوروز
Listen to MP3

سخنرانیِ: سکولاریته و راستي
Listen to MP3

داستان طوفان نوح
Listen to MP3

بنیاد حقوق زنان درایران
تا فرهنگ زنخدائی ایران ، که فرهنگ ارتائی- سیمرغی میباشد ( و بکلی با زرتشتیگری فرق دارد) ، ازنو دراندیشه ها و روانها زنده نگردد ، ریشه تبعیض حقوق زنان را در شریعت اسلام ، نمیشود ازجا کـَـنـد .
فرهنگ زنخدائی ایران ، تصویر انسان و خدا را که بنیاد همه حقوقست ، درنهاد جامعه عوض میکند .
تا این تصویر انسان و خدا در اذهان تغییرنکرده است ، با ترجمه منشور حقوق بشر، که پیآیند تحولات اندیشگی و روانی درفرهنگ غربست ، نمیتوان جزو کالای وارداتی به ایران وارد ساخت ، و آمپول آنرا دراقدامات سیاسی،  به مردم تزریق کرد .

قسمت اول : حکومت بر پايه خرد
Listen to MP3

قسمت دوم: چشم خوشيد گونه به جاي کتاب مقدس
Listen to MP3

رد کـردن اسـلام
برداشـتن نخسـتین گام
درراه آزادی خـرد انسانیست

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
Listen to MP3


SOXANRANIHA: PAGE 1, PAGE 2