Categories
farhang simorghi farhangshahr چاشنی های اندیشه

Despotism

تا یک دیکتاتور میرود، و «حقیقت واحدی که رویشگاه آن دیکتاتوری هست»، میماند، دیکتاتوری و استبداد، بجای میماند و دیکتاتور دیگر، جانشین او خواهدشد. حاکمیت آموزه ها و مکتب هائی که خودرا حقیقت واحد و منحصر به فرد جهان میدانند، باید ازبین بروند، تا امکان پیدایش دیکتاتوری و استبداد از نو در جامعه، از بین برود. بزرگترین «سـتـم»، آنست که به نام «حقیقت منحصربه فردی که باید بر همه حکومت کند»، «حق اندیشیدن درباره آزادی و عدالت»، از انسانها گرفته شود.

M. Jamali –

When one dictator leaves but the “single truth” that makes up his intellectual habitat stays, then his dictatorship and tyranny remain in place, only for someone else to take over his dictatorial domain.

The governing doctrine and the schools which spread that “single and exclusive truth” for people anywhere must disappear. This is the only way to prevent such despotism from taking root again in a society or continuing to exist in it.

The greatest “oppression” consists in taking away the people’s “right to think about freedom and justice” in the name of a “single truth that should rule over all”.

Wenn ein Diktator verschwindet, aber die „einzige Wahrheit“, die sein geistiges Habitat ausmacht, bleibt, dann bleiben seine Diktatur und seine Tyrannis an seiner Stelle bestehen, nur dass ein anderer seine diktatorische Domäne übernimmt.

Die herrschende Doktrin und die geistigen Schulen, die diese „einzige- und ausschließliche Wahrheit“, Menschen, gleichwo in der Welt, nahzubringen suchen, müssen verschwinden. Nur so lässt sich verhindern, dass solch ein Despotismus sich erneut in einer Gesellschaft verwurzeln oder in ihr fortbestehen kann.

Die größte „Unterdrückung“ besteht darin, den Menschen das „Recht über Freiheit und Gerechtigkeit nachzudenken“, im Namen einer „einzigen Wahrheit, die über alle herrschen soll”, zu nehmen.

Si un dictador desaparece, pero la «única verdad» que constituye su hábitat espiritual permanece, entonces su dictadura y su tiranía permanecen en su lugar, sólo para que alguien más asuma su dominio dictatorial.

La doctrina dominante y las escuelas espirituales que pretenden llevar esta «única verdad» a las personas, dondequiera que se encuentren en el mundo, deben desaparecer. Esta es la única manera de impedir que tal despotismo arraigue de nuevo en una sociedad o siga existiendo en ella.

La mayor «opresión» consiste en quitar a la gente el «derecho a pensar en libertad y justicia» en nombre de una «verdad única que debe regir sobre todo».

– M. Jamali

 

Categories
az nou sabz va taze shawim farhangshahr kherad kherad sayrmaye falsafi iran nou andishi چاشنی های اندیشه

Bonjad-e Roushanfekri – بنیاد روشنفکری

بنیاد روشنفکری اینست که انسان آگاه باشد که همیشه دچار اشتباه میشود. اشتباه کردن ، پیایندآنست که دو چیز در زندگی، شبیه همند. حقیقت و باطل، راست و دروغ، خوب وبد، شبیه هم میشوند. هیچ دروغی نیست که خودش را بلافاصله شبیه راست نسازد. هیچ حقیقتی نیست که بلافاصله در کنارش «شبه حقیقت» سبز نشود. هیچ آزادی نیست که شبه آزادی، با آن سبزنشود. شبه حقیقت و شبه آزادی و شبه راستی را هیچگاه نمیشود از پیدایش حقیقت و آزادی و راستی، جدا ساخت. پیدایش حقیقت و آزادی و راستی، برای انسان، آذرخشی و ناگهانی و آنیست، ولی حقیقت و آزادی و راستی، همیشه، «وسیله اغراض قدرتخواهان و منفعت جویان» میگردد، و مارا گرفتار اشتباه میکند. اینست که انسان، فقط ناگهانی و بیگاه، آذر خشگونه میتواند بیدار شود، و خود را از این «مشابه ها» نجات بدهد. ما همیشه در اجتماع، در دام شبه حقیقتی زندگی میکنیم که بوسیله قدرتخواهان و منفعت جویان ساخته شده اند. آزادی، پیایند بینشها و روشنیهای آذرخشگونه در اجتماعست که هنوز ندرخشیده، از قدرتخواهان و منفعت جویان، تاریک ساخته میشوند. و أخوند و کشیش و هاخام و موبد، خطر ناکترین قدرتخواهان هستند که خودرا برضد قدرت مینمایند. روشنفکری، بیداربودن انسان در برابر این شباهتهاست.

 M. Jamali

The foundation of intellectualism is that man is aware that he always makes mistakes. “Making a mistake” comprises the assumption and reasoning that two things in life are similar.

Truth and falsehood, truth and lies, good and bad, become similar.

There is no lie that does not immediately make itself look like the truth. There is no truth that is not immediately surrounded by “pseudo-truth”. There is no freedom with which pseudo-freedom does not grow. Pseudo-truth, pseudo-freedom, and pseudo-right can never be separated from the emergence of truth, freedom, and rightness.

The emergence of truth, freedom, and rightness is a lightning bolt for humans, but truth, freedom, and rightness always become a “means for the purposes of those who seek power and gain” and leave us in the wrong (or seemingly make us err).

And that is that anyone can wake up suddenly and by chance, and save himself from these “similarities”.

We always live in the community, in the trap of pseudo-truth made by those who seek power and profit.

Freedom is the result of lightning-like insights and lights in the society that have not yet shone and are made dark by the power-seekers and profit-seekers.

And the akhund, the cleric, the rabbi, and the mubed are the most dangerous power seekers when they place themselves against the power, when they oppose power.

Enlightenment is an individual’s awakening to these similarities.

– M. Jamali

Categories
farhangshahr kherad sayrmaye falsafi iran secularite چاشنی های اندیشه

Weltanschauliches

اسلام، اساسا، «ضداخلاقی»هست، چون بر «اصل ضداخلاق»، که «دو شیوه رفتار متضاد» باشد، بنیاد شده است. شیوه رفتار با همعقیدگان (خودیها) و شیوه رفتار با «ناخودیها». بدی کردن با ناخودی، خوبی کردن و واجبست. از آنجا که اسلام، به معنای دین واحد، واقعیت ندارد، بلکه فقط به شکل مذاهب متعدد واقعیت دارد، همه این مذاهب، با این دو معیار متضاد اخلاقی، رفتار میکنند. به عبارت دیگر، مذاهب اسلامی را نمیشود در یک جامعه باهم آشتی داد. همه باهم، ریشه اخلاق را که رفتار با یک معیار با همه انسانهاست، ازریشه میکنند

ا دوزخ ساختن زندگی مردمان در این جهانست که اسلامِ ِرحمانی، واقعیت مییابد

انقلابی که ما در ایران داشتیم، انقلاب یک کور، با عصای شریعتش بود، که یک ملت را تبدیل به کورانی کرد که باهمان عصا راه رفتند. بجای انقلاب خردها، و نوزائی خرد در استقلال، و گشودن راه تازه با خرد خود، انقلاب کوران در پی کوری دیگرراه افتاد

بزرگترین ظلم، آنست که بنام «حقیقتِ منحصر بفردی که باید بر همه حکومت کند»، حق آزادی اندیشیدن را ازافراد بگیرند.

من هیچگاه نمیاندیشم که قرآن درباره مسائل انسانی، چنین و چنان میگوید. با این شیوه، حق و قدرتم را از خود، میگیرم. من خودم درباره مسائل انسانی میاندیشم، چون این حق و قدرت، از خردم فوران میکند و نمیگذارم که قرآن از من غصب کند.

M. Jamali

Categories
farhangshahr kherad sayrmaye falsafi iran secular mysticism secularite چاشنی های اندیشه

Secular grounds

سکولار، دراصل به « زندگی درزمان گذرا وتحقیرآن وپشت کردن به آن»، گفته میشده است وسپس،درست «زندگی درزمان گذرا»، مطلوب جامعه شده است. یکی ازپیآیندهای تحقیر« آنچه گذراست»، اینست که « فرد» درمقابل«جامعه وطبقه وامّت وملت وقوم»، نماد گذرا بودنست، و« فرد» رابرای بقای امت وجامعه وقوم وطبقه وملت، میتوان قربانی کرد.

منوچهرجمالی

Secular originally meant “living in the passing time, despising it and turning your back on it”. Later “living in transitory time” has become desirable for society. One of the consequences of scorning “what is transitory” is that an “individual” in front of “society, class, creed, nation, and ethnicity” is a symbol of transience, and the “individual” can be sacrificed for the survival of the community, society, people, class, and nation.

Weltlich bedeutete ursprünglich „in der vergänglichen Zeit leben, sie verachten und ihr den Rücken kehren“. Später wurde das „Leben in der vergänglichen Zeit“ für die Gesellschaft etwas Erstrebenswertes.
Eine der Folgen der Verachtung dessen, „was vergänglich ist“, ist, dass ein „Individuum“ vor dem Hintergrund der „Gesellschaft, der Klasse, der Glaubensgemeinschaft, des Volkes und der Nation“ ein Symbol von Vergänglichkeit darstellt, und dass es für das Überleben der Gemeinschaft, der Gesellschaft, des Volkes, der Klasse und der Nation geopfert werden kann.

– M. Jamali

And visit our new pages at: https://farangis.de/neumithraeum/

Categories
farhangshahr kherad secular mysticism secularite چاشنی های اندیشه

Haghighat

حقیقت را میتوان در پاساژهای پرپیچ و خم و بی سروته و رنگارنگ زندگی جست، نه در تنهاراه مستقیم بیایانی که سرانجام به «کاخ حقیقت» خواهد رسید. این پاساژهای پرپیچ و خم زندگی پر از دیدنیهای شگفت انگیزهستند که باید در آن ولگردی کرد، نه در راههای مستقیم ملال آور و تهی، با شتاب دوید، تا روزی به پایانش رسید که کاخ حقیقت است، ولی درش به روی همه بسته است

منوچهرجمالی

The truth can be found in the winding and colorful passages of life, not in the only straight path that will eventually reach the “Palace of Truth”. These winding passages of life are full of wonderful sights that should be wandered in, not boring and empty straight roads, run with haste, until one day it ends when the palace of truth is closed to everyone.

Die Wahrheit kann in den verschlungenen und farbenfrohen Abschnitten des Lebens gefunden werden, nicht auf dem einzigen geraden Weg, der schließlich zum „Schloss der Wahrheit“ führt. Diese kurvenreichen Abschnitte des Lebens sind voller wundervoller Anblicke, die man erkunden sollte, und nicht langweilige und leere gerade Straßen, denen man in Eile folgt, bis sie eines Tages enden, und das Schloss der Wahrheit für alle geschlossen ist.

M. Jamali

Categories
az nou sabz va taze shawim farhang simorghi farhangshahr kherad secular mysticism چاشنی های اندیشه

My name is seeker

آرمان فرهنگ ایران درمعرفت ، «جستجوی همیشگی » است ، نـه « همه دانی، و دانستن حقیقت، ومالکیت آن، وماندگارشدن دریک آموزه وشریعت»، که ویژگی«الله» و«اهورامزدای زرتشت» هست. رام، خدای زمان وزندگی وموسیقی وشادی و شناخت ، میگوید که : نام من ، جوینده است – رام یشت

منوچهر جمالی

The ideal of the Iranian culture in knowledge is “permanent search”, not “omniscience, and knowing the truth, owning it, and persevering it in doctrine and law”, which is the characteristic of “Allah” and of Zoroaster’s “Ahura Mazda”. Ram, the god of time, life, music, joy and knowledge, says: “My name is seeker” – Ram Yasht

Das Ideal der iranischen Wissenskultur ist die „permanente Suche“ und nicht die „Allwissenheit“ und „die Wahrheit zu kennen und zu besitzen, und an einer Lehre und einem Gesetz festzuhalten“, was sowohl das Merkmal von „Allah“ als auch das Zarathustras „Ahura Mazda“ ist. Ram, die Gottheit der Zeit, des Lebens, der Musik, der Freude und des Wissens, sagt: „Mein Name ist Suchende“ – Ram Yasht

M. Jamali

19.05.2010

https://www.jamali.info/alternate/190510_1/

this chashniha as a word.doc – as a pdf

Painting top: pencil drawings by Farangis G. Yegane > https://farangis.de/vessels/drawings

Categories
farhangshahr jomhouri irani kherad kherad sayrmaye falsafi iran secularite چاشنی های اندیشه

Pseudo-things

آخوندها متوجه شده اند که روشنفکران
ژرفای فلسفی همه اصطلاحات مدرنی را که بکارمیبرند

و عَلم میکنند، نمیفهمند ، چون آنها را ازژرفای فرهنگی خود، تجربه نکرده اند.ازاین رو این اصطلاحات را باکاه شریعت، قاطی کرده و ازآن اسلامهای راستین طبق مد روز، میسازند وبه خورد خود روشنفکران و مردم میدهند.اینست که ازمشروطه، شبه مشروطه ، ازدموکراسی، شبه دموکراسی، ازجمهوری، شبه جمهوری، ازآزادی ، شبه آزادی ،ازمدرنیزاسیون ، شبه مدرنیزاسیون، ازامپریالیسم، شبه امپریالیسم درمیآورند

منوچهر جمالی

this chashniha as a word.doc – as a pdf

Image top: by Farangis G. Yegane, linocut.

Categories
farhangshahr jomhouri irani kherad secularite چاشنی های اندیشه

Belief and Disbelief

بهترین زمین برای پیدایش بیدینی، دین است  

بهترین زمین برای پیدایش بیدینی، دین است. بهترین زمین برای پیدایش بیخدائی، ایمان به خداهست. بزرگترین بیدینان و منکران دین، با دینان هستند. بزرگترین بیخدایان، موءمنان به خدا هستند. هیچ دینداری نیست که درباطنش، بیدین نباشد. هیچ باخدائی نیست که درباطنش بیخدانباشد. این عدم شناخت انسانست که این دورویه را ازهم جدامیسازد. شک، سایه هر ایمانیست، فقط ایمان این سایه خودرا که دنبالش هست، نمیخواهد ببیند و آنراسرکوبی میکند. ایمان وشک، همزادند. هرچه ایمان شدیدتر میشود، شک، پنهان ترو ناشناختنی تر میشود، ولی هیچگاه پیوندشان از همدیگر، بریده نمیشود. بزرگترین بیدینان وبیخدایان، درست خودِ آخوندها و موبدان و کشیش ها وهاخامها … هستند. با سرکوبی این شک درونست، که قساوت و تجاوزگری به دیگران در جهان پیدایش مییابد.

منوچهر جمالی

this chashniha as a word.doc – as a pdf

Painting top: by Farangis G. Yegane, oil on canvas.

Categories
farhangshahr

فـرهـنگـشـهـر

حکومت و جامعه
برشالوده فرهنگ ایران
فـرهـنگـشـهـر

زندگی، مـُقـدس است
خدا هم حق ندارد حکم قتل واعدام بدهد

برای سکولار ساختن جامعه،
باید « درب ِ دوزخ » را بَست
درفرهنگ ایران، کار ِ بنیادی ِانسان
درگیتی ، بستن ِ دربِ دوزخ است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

نزدیک به سی سال هست که رژیم مردمخوار اسلامی ، با همکاری اپوزیسیون درخارج ، که درکرّنای آزادی میدمد کوشیدند که با توطئه سکوت ، اندیشه های مردمی وآزادیخواهانه منوچهرجمالی را خفه سازند وهنوز این دشمنی را با آزادخواهی و فرهنگ ایران که درآثارجمالی موج میزند ، ادامه میدهند وبی خبر ازآنانند که آتش ِ اندیشه های فرهنگی او درایران ، تبدیل به حریق شده است بگذار ازخیانت خود، تا میتوانند، کام ببرند

چرا « اقداماتی که برپایه عدم خشونت »
میشود، چندان کارآ نیست ؟
از جنبش دانشجویان در 18 تیر تا جانفشانی اکبرگنجی

حقایقهای نیک وبد ، بهشیر خفته میماند
که عالم را زند برهم ، چو دستی برنهی براو
چرخیست کزآن چرخ ، یکی برق بتابد
برچرخ برانیم و زمین را بنوردیم
مولوی بلخی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

فرهنگ ایران ، فرهنگ فراسوی ادیان و مذاهب است
کورش، آزادی به بت پرستان داد
دینها در آن موقع بت پرستی بودند
اسفندیار، نخستین مبلغ زرتشت، برعکس کوروش بت شکن بود
با زرتشت، جهاد دینی درایران، آغازشد

( جنگ اسفندیاربا رستم ،جهاد دینی بود )

بخشی از سخنان کوروش که بنیاد حقوق بشر است

“همه ي مردم در كشورها و سرزمينهاي زير فرمان من در انتخاب دين, كار و محل زندگي آزادند. تا زماني كه من زنده ام هيچكس اجازه ندارد اموال وداراييهاي ديگري را با زور تصاحب كند. اجازه نخواهم داد كسي ديگري را مجبور به انجام كار بدون دريافت مزد كند. هيچكس نبايد به خاطر جرمي كه اقوام يا بستگان او مرتكب شده‌اند تنبيه شود. من جلوي برده داري و برده فروشي از زن و مرد را ميگيرم و كاركنان دولت من نيز چنين كنند تا زمانيكه اين سنت زشت از روي زمين برچيده شود. شهرهاي ويران شده در آنسوي دجله و عبادتگاههاي آنها را خواهم ساخت تا ساكنين آنجا كه به بردگي به بابل آورده شده‌اند بتوانند به خانه و سرزمين خود بازگردند و …”

D/L as PDF

« ازمفهوم خدا در فرهنگ ایران »

درفرهنگ ایران
خدا ، بُنی هست
که انسا ن وجهان، ازآن میرویند
انسان وخدا
دونیمه ازیک هستی اند

بُن آفریننده ِ کیهان، دردرون خود انسانست
اصل آفرینندگی و اندازه و ارزش وساماندهی
در درون خود انسانست
( سکولاریته و حقوق بشر )
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

خردِ خورشید گونه
یا مسئلهِ « روشنگری »
خردی که هم خودش، جهانرا روشن میکند
وهم خودش ، آن جهان را می بیند
کشتی نوح یا هفتخوان رستم
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

حکومتی که حکومت نیست
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

گلاویزی ِخردِ انسان با بحرانها
چرا ما همیشه گرفتار طوفان نوحیم ؟
چرا، گوهر ِیهوه وپدرآسمانی والله ،
طوفانسازاست
کشتی ِخردانسان را ازاوگرفتند
تا درکشتی نوح بنشیند
هلال ماه = ِکشتی = َخرَد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

داستان طوفان نوح
LISTEN TO MP3 FILE
DOWNLOAD MP3 FILE

« اشا» وحقوق بشر
درشاهنامه
تفاوت مفهوم« حق»
با« قانون ونظام»
« حق به سرکشی ازنظام »
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

حقوق بشر ،
ریشه درسکولاریته دارد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

آیا رفراندم ، داروی همه دردهاست ؟
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

نگاهی به فلسفه زمان در فرهنگ ایران Summary
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

حکومت را باید از دین جدا ساخت
تا
وجدان انسانی ، آزاد و آفریننده بشود
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سکولاریته و زندگی درگیتی (= دنیا )
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

استبداد ، فرهنگ ندارد، بلکه ضدفرهنگست
قهروتجاوزخواهی وتهدیدو وحشت انگیزی
، فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگست
هنرِعبدسازی وبَرده سازی و بنده سازی ازانسانها
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است
خباثت وخیانت وخدعه گری و خردآزاری ودروغگوئی
، ولو برای غالب سازی هرحقیقتی وهرخدائی باشد
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است
هر« ضد فرهنگی»،خود رابنام« فرهنگ» میفروشد

چرا فرهنگ اصیل ِ ایران ،
نیاز به جنبش سکولاریته ندارد ؟
جنبش سکولاریته،
در جامعه های مسیحی و یهودی و مسلمان، ضروری است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

فرهنگِ زن خدائی – سیمرغی ایران
بنیاد ِ آزادی زنان در ایرانست

تا معنای « زمان » در روانها ، تغییر نیابد
جامعه ، سکولار نمیشود
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سکولاریته ، سرکشی از مفهوم « زمان فانی » است
سکولاریته، میخواهد زندگی را درزمان بیاراید (= زیباسازد)
سیاست ، آراستن زندگی درزمان است
هنگامی این زمان ، فانی ،
و طبعا متاعی قلیل و لهو ولعب شمرده شد ،
دیگر نمیتواند ، « غایت انسان » بشود
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

ویژگی « بحث » آنست که ازعمق ،میکاهد و بدرازا، کشیده میشود

حقوق بشر، جنبشی است
برضد حکومت و
وبرضد مَرجَع و سازمان دینی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

تعریفات عبید زاکان درباره اسلام وشیوه حکومتش
قاضی کیست؟ : آنکه همه اورا نفرین کنند
عدل چیست ؟ : آنکه هرگز راست نگوید
بهشت چیست؟ : آنچه نبینند
حلال چیست ؟ : آنچه نخورند
مال ایتام واوقاف چیست ؟ : آنچه برخودازهمه چیزمباح تردانند
دارالقضا ( دادگستری) کجاست؟ : عتبه( آستان) شیطان
اصل سکولاریته چیست ؟
ازخود طلب ، که هرچه طلب میکنی زیار
در تنگنای کعبه و درسومنات نیست

چگونه دین ، سکولار میشود ؟
خصوصی شدن ِ دین
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

ایجاد راه آهن سراسری گرداگرد ایران

سکولاریته
ومفهوم « میان » در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

چرا مصدق هنوز زنده است ؟
چون هنوز دشمنان آزادی مجبورند با اوبجنگند</br />چون هنوزدرفش پیروزی آرمانهای بزرگ ایرانست

در فرهنگ ایران
انسانها باهم، برابرند
چون بُنِ هر انسانی، بهمن و ایرج ( ارتا ) است
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

حق مسلم هرایرانی ، خوشزیستن و دیرزیستن است
حق مسلم هرایرانی ، پدیدارساختن خدای ِخرد، بهمن است
که درگوهرش هست، و تنها فرمان اوست که مرجع نهائیست
حق مسلم هرایرانی ، همپرسی با دیگران برای نهادن قانونست

چرا مفهوم « کاروعمل» در فرهنگ ایران
بنیادِ « حکومتِ نو آور » و « حکومتِ نو شونده » است
چرا فرهنگشهر،استوار برمفهوم ویژه ای از« کاروعمل» است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سیمرغ و زال
حکومت بر پایهِ « بینش از راه آزمایش » گذارده میشود
ONLY AS SCANS: PAGES 1-13

فرهنگ هرملتی، درتوانائی افرادآن
برای هماندیشی وهمکاری آنها باهم
پیدایش می یابد

از روز یکم تا هشتم ماه دی ( دسامبر )
خرّم روز، جشن دموکراسی است
بخش یکم
بخش دوم
بخش سوم PDF FILES

ایجاد مرکزتولید انرژی خورشیدی
درکــویــر ایــران
بجای تولید انرژی هسته ای

درفرهنگ ایران ، حق به سرپیچی و ایستادگی در برابر حکومت بیداد وقدرت بطورکلی، ازچه سرچشمه میگیرد ؟
خرد انسان، سرچشمهِ سرپیچی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

فرهنگ ایران ، فرهنگ فراسوی ادیان و مذاهب است
کورش، آزادی به بت پرستان داد
دینها در آن موقع بت پرستی بودند
اسفندیار، نخستین مبلغ زرتشت، برعکس او بت شکن بود
اهریمن را زرتشت، خلق کرد
فرهنگ ایران، اهریمنی درجهان نمیشناخت

جبهه ملّی ِ جوان
بسوی جوان شدن ِ ملّت ایران
جامعه و قانون و حکومت ، بر شالوده ِ خرد انسانی
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

حق سرکشی در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

حکومتی که عاجز ازانجام وظایفش هست
نیاز به دین وایدئولوژی دارد

اکنون ملت، خودش میخواهد، شاه بشود
جمهوریت، همان شاه شدن خودملتست
که آرمان همیشگی ملت ایران بوده است
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

آخوندها متوجه شده اند که روشنفکران
ژرفای فلسفی همه اصطلاحات مدرنی را که بکارمیبرند
و عَلم میکنند، نمیفهمند ، چون آنها را ازژرفای فرهنگی خود، تجربه نکرده اند.ازاین رو این اصطلاحات را باکاه شریعت، قاطی کرده و ازآن اسلامهای راستین طبق مد روز، میسازند وبه خورد خود روشنفکران و مردم میدهند.اینست که ازمشروطه، شبه مشروطه ، ازدموکراسی، شبه دموکراسی، ازجمهوری، شبه جمهوری، ازآزادی ، شبه آزادی ،ازمدرنیزاسیون ، شبه مدرنیزاسیون، ازامپریالیسم، شبه امپریالیسم درمیآورند

هم جمهوریخواه و هم سلطنت طلب
نوحیاتین سیاسی
« از فضیلتِ مخنّث بودن »
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

فـتـوی ، غصب حق مسلم مردم ایران
به اندیشیدن است
فـتـوی، قتل عام ِ خـردهـاست

« نوشدن » یا « تقلیدکردن ازنو »
« مدرنیسم » رامیشودبه ایران « وارد » کرد
ولی از « مدرنیسم »، نمیتوان « نو » شد
فرهنگ ایران، سرچشمهِ نوشوی
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

آینده، راهی نیست که کسی برای ما ساخته است، وما باید آن راه را برویم
آینده، راهیست که ما باید خودمان بسازیم و خودمان برویم

اقلیت و آزادی
بخش 1
بخش 2
بخش3
بخش 4 PDF FILES

بنیاد حقوق زنان درایران
تا فرهنگ زنخدائی ایران ، که فرهنگ ارتائی- سیمرغی میباشد ( و بکلی با زرتشتیگری فرق دارد) ، ازنو دراندیشه ها و روانها زنده نگردد ، ریشه تبعیض حقوق زنان را در شریعت اسلام ، نمیشود ازجا کـَـنـد .
فرهنگ زنخدائی ایران ، تصویر انسان و خدا را که بنیاد همه حقوقست ، درنهاد جامعه عوض میکند .
تا این تصویر انسان و خدا در اذهان تغییرنکرده است ، با ترجمه منشور حقوق بشر، که پیآیند تحولات اندیشگی و روانی درفرهنگ غربست ، نمیتوان جزو کالای وارداتی به ایران وارد ساخت ، و آمپول آنرا دراقدامات سیاسی،  به مردم تزریق کرد .

فرهنگ ایران ،
حکومت را بر پایه خرد انسان میگذارد
حکومتی در فرهنگ ایران حقانیت دارد که
استوار بر خرد انسانی باشد
گذر از « سیاست » به « جهان آرائی »
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

رد کـردن اسـلام
برداشـتن نخسـتین گام
درراه آزادی خـرد انسانیست

پیدایشِ حکومت از ملت
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

« مصدّق و ما »
ONLY AS SCANS: PAGES 1-3

در فرهنگ ایران ، حاکمیّت ملّت
همان حاکمیّتِ خداست
ONLY AS SCANS: PAGES 1-4

چرا در فرهنگ ایران انسان ، اندازه حکومت است؟
بخش 1
بخش 2
بخش3 PDF FILES

روشنفکران ایران ، کورانی هستند که
عصای اسلام را دورانداخته اند و
عصای مارکسیسم را گرفته اند
ایمان، نیاز به عصادارد نه به چشم
جوانشدن، زندگی کردن بی عصاهست

فرهنگ ایران ، استوار بر « برابری انسانهای در جان » است
بخش 1
بخش 2 PDF FILES

تاریخ ، میدان نبرد قدرتها باهم بوده است
وفرهنگ اصیل ایران که درایرج( ارتا=اِرِز) درشاهنامه پدیدارمیگردد
، برضد اصل هرگونه قدرتخواهیست
پس چگونه میتوان« فرهنگ ایران» را درتاریخش کشف کرد؟

درفرهنگ ایران
هیچکس ، حقانیت به
رهبری و پیشوائی و رسالت و نبوت و مظهریّت ندارد
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

سه تا یکتای ِفرهنگ ایران
بهـرام + سیمـرغ(ارتا) + رام
اصل تحول.اصل مهر.اصل شادی

« همپرسی » ، نه « ایمان »
در فرهنگ ایران، « همپرسی = دیالوگ »
بنیادگذار اجتماعست، نه « ایمان »
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

چرا درایران، همه حکومتها ، چه اسلامی باشند، چه زرتشتی باشند چه امام زما ن باشد، چه سوسیالیستی باشد.. همه غاصب هستند؟
چون درفرهنگ ایران، شاه یا حاکم، فقط و فقط، سیمرغست
سیمرغ ، خوشه همه مردمان، یا ملت است
با سیمرغ شدن همه ملت هست که شاه یا حکومت وخدا
پیدایش مییابد
منوچهرجمالی

در فرهنگ ایران، حق به سرپیچی و ایستادگی در برابر
حکومت بیداد و قدرت بطور کلی، ازچه سرچشمه میگیرد ؟
خرد انسان، سرچشمهِ سرپیچی
FILE CURRENTLY MISSING ——————- VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

قانون اساسی، باید بر بنیاد
« تصویر انسان در فرهنگ ایران »
نوشته شود
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

استوانه کوروش.چرا کوروش به خدای مردوک روی میآورد؟
هخامنشیان، «ارتائی»، یعنی « سیمرغی » بودند
ارتای خوشه ( ارتا خوشت) استوار بر« آفرینش جهان درهمآفرینی خدایان»است.
این را همبغی (= انبازی= نریوسنگی) مینامیدند
آنها میتوانستند ، یهوه یا مردوک یا خدایان مصریا هرجامعه دیگر را« انباز در آفرینش جهان» بدانند
اهورامزدای کوروش،
همان ارتاخوشت بود، نه اهورامزدای زرتشت

فرهنگ ایران، قدرت را مشروط میسازد
داستان رستم و سهراب
استوار بر مفهوم « اندازه » است
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

هیچکدام ازجنبشهای بزرگ غرب ( رنسانس، رُمانتیک ، روشنگری …. ) برپایه ترجمه های علمی زبانشناسان اروپا ازیونان ، پیدایش نیافت ، بلکه این جنبشها ، پیآیند ِ برداشتها ی آفریننده ونوآورانه فلاسفه و هنرمندان اروپا از آثارفکری و هنری یونان، ونفوذ« این برداشتها » بود، که چندان هم ، انطباقی با اصل متون یونانی نداشتند .
با ترجمه ِ متون پهلوی و اوستائی به روش علمی ، و درک شاهنامه با چنین مقولاتی ، کم وبیش ، اندیشه هائی بیرون میآیند که الهیات زرتشتی درآنها، هزاره ها، جایسازی کرده است ، که به نابودی ایران، دررویاروئی با دین اسلام کشید ، و امروزه به درد باززائی ونوزائی فرهنگی ایران نیز نمیخورد، و محتوایشان نیز، بیگانه ازفرهنگ اصیل ایرانست . آنانکه ازآثارمن ، به عنوان کمبود یا نبود مآخذ ، تهمت غیرعلمی بودن، بدان میزنند ، این نکته  تاریخی فوق العاده مهم را هم در پیش چشم داشته باشند . این مقلدان غرب، که گرفتار مفهومی بسیار تنگ ازعلم هستند ، دریابند  که جنبشهای بزرگ غرب هم ، استوار بر درک علمی یونان نبودند . آنچه گوته و شیلر و نیتچه ازیونان گفتند ، و راه را برای وسعت نظردرآلمان گشودند ، فرسخها ازواقعیت یونان باستان ، فاصله داشتند . ترجمه های علمی زبانشناسانه ازآثار افلاطون وسایرفلاسفه یونان، وقرارگرفتن همین « مـآخـذ» ، فقط به زشت وخوارسازی « سوفسطائیان» انجامید ، تا آنکه برداشت انقلابی هِگـِل ازسوفسطائیان، برغم همه این مـآخـذ ، سبب شد که راه برای شناختن سوفسطائیان به کردار ِ« جنبش روشنگری دریونان » بازگردید ، و با این برداشت بود که پروتاگوراس سوفسطائی، با عبارت « انسان، معیار همه چیزهاست Homo  Menzura »، بنیاد گذار حقوق بشر شناخته شد .  این برداشت من ازفرهنگ ایران نیز، چنین نقشی را در نوزائی ایران، بازی خواهد کرد .

شالودهِ « حکومت داد »
حق ایستادگی و سرپیچی
در برابر «حکومت بیداد» است
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

فرهنگ ایران
فرهنگ فراسوی کفرو دین
یا بسخنی دیگر،
فرهنگ فراسوی مذاهب وادیان و ایدئولوژیهاست
وما نیزحکومتی فراسوی کفرودین، فراسوی مذاهب وادیان و ایدئولوژیها میخواهیم

بنیاد حکومت در فرهنگ ایران
دادیست که از خردِ مردمان، پیدایش یابد
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC —
VIEW AS PDF

چرا شاهنامه
با جانفشانی و سوگ سیامک
آغاز میگردد ؟
ONLY AS SCANS: PAGES 1-5 ;
6-10 ;
11-15

دموکراسی، جامعهِ تـفـاهـمــیسـت
نه جامعه ایـمانی، ونه جامعه ایدئولوژیکی