Categories
jomhouri irani

جـمهـوری ایـرانی یا چگونه ملت، سیمرغ میشود ؟

بدون ریشه دوانیدن در فرهنگ اصیل ایران
که فرهنگ خانواده سام – زال – رستم
که فرهنگ سیمرغیست
به هیچکدام از آزمانهای خود نخواهیم رسید

جـمهـوری ایـرانی
یا
چگونه ملت، سیمرغ میشود ؟

چگونه ملت ، سیمرغ میشود ؟
مردمشاهی
اندیشه جمهوریت درفرهنگ ایران

***

جمهوری ایرانی
مسئله « جدائی حکومت از دین »
در فرهنگ ایران

مسئله جدائی دین ازحکومت

یا مسئله « رابطه بینش انسان با حکومتست »

اولویت « جان یا زندگی » بر « ایمان »

این مهم نیست که دین حقیقی کدامست .
این مهمست که چکونه ما با هم زندگی کنیم !

میشل دلو هوپیتال در 1562 میلادی
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

جمهوری ایرانی

شالودهِ « حکومت داد»
حق ایستادگی و سرپیچی
در برابر «حکومت بیداد» است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

جمهوری ایرانی
فرهنگ ایران ،
سرچشمهِ نوشوی

« نوشدن » یا « تقلیدکردن ازنو »
«مدرنیسم» رامیشودبه ایران« وارد»کرد
ولی از « مدرنیسم »، نمیتوان « نو» شد

اصل مدرنیته در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

ایده « جمهوریت »، هزاره ها
ایدهِ بنیادیِ ملت ایران
رویاروی ِ«حکومت پادشاهی»
در واقعیت، بوده است
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

تراژدی مهر و داد
یا
تراژدی ایرج و فریدون

داد(= قانون ونظم)
که از«خردسامانده مردم»میزاید=حقوق بشر

خرد واندیشیدن به حکومتِ دادی
که درآن خشونت وخشم نیست
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***

« پیدایشِ حکومت از ملت »
چگونه ملّت ، سیمرغ میشود؟
جمهوری ایرانی= مردُمشاهی

«شــاه» در فرهنگ ایران
نام ِ «جمهور ِ ملّت » بوده است

همپرسی ( دیالوگ )، به معنای آنست که
مردمان با همدیگر،
بُن ِ« همزیستی و ساماندهی »را میجویند

ما خواهان بناکردن جامعه و حکومت
بر پایه فرهنگِ ایران هستیم
VIEW AS HTML
VIEW AS WORD.DOC
VIEW AS PDF

***