Categories
soxaraniha

لیست گفتگوهای ویدیویی – ١

لیست گفتگوهای ویدیویی – ١

سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران

This is a preliminary list, the videos will be uploaded later as MP3’s and MP4’s.

Part 1.1 – Khorram va Shadeh, Zankhodaye Iran
https://www.youtube.com/watch?v=yHm_bnj4rpk

Part 1.2 – Khorram va Shadeh, Zankhodaye Iran
https://www.youtube.com/watch?v=xGi8dMd0zB8

Audio only version, PART 1.1Audio only version, PART 1.2

خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم

Part 2.1 – Kahyyam, Din-e Shadi va Zankhoda Khorrram …
https://www.youtube.com/watch?v=WFZZYHk-4t0

Part 2.2 – Kahyyam, Din-e Shadi va Zankhoda Khorrram …
https://www.youtube.com/watch?v=W0FVOKlP6Y0

Part 2.3 – Kahyyam, Din-e Shadi va Zankhoda Khorrram …
https://www.youtube.com/watch?v=dDjgO2YELBU

video talk, part 3
فرهنگ ایران، بربنیاد « شادی جوئی » بناشده است
نه بر « کمال جوئی » مانند ادیان نوری
در شادکردن گیتی، شادشدن، بنیاد فرهنگ ایرانست

Part 3.1 – Shadi djooi, na kamal djooi
https://www.youtube.com/watch?v=KeohG4iCb5g

Part 3.2 – Shadi djooi, na kamal djooi
https://www.youtube.com/watch?v=PBxdfu91Dkk

خدا در فرهنگ ایران، « اصل شاد کننده گیتی » است
خدا در فرهنگ ایران از انسان نمیخواهد که آنچه را او میخواهد بخواهد

Part 4.1 – Khoda, asl shad konande
https://www.youtube.com/watch?v=lXuXKTsuw6k

Part 4.2 – Khoda, asl shad konande
https://www.youtube.com/watch?v=o7UjkYCPVAc

Part 4.3 – Khoda, asl shad konande
https://www.youtube.com/watch?v=dOtXQAdKcig

سرکشی انسان از حقیقت واحد و مطلق
گسستن از حقیقت واحد و مطلق و آفریدن آزادی عقل و تعالی اخلاقی
ریشه آزاد اندیشی – no.1
منوچهر جمالی

Sarkeshi ensan az haqighat wahad va motlaq
https://www.youtube.com/watch?v=vx5RQouMkzo

امتناع ازسجود وعبودیت، راه رسیدن به آزادیست
ریشه آزاد اندیشی – no. 2
منوچهر جمالی
ابلیسی که سجده نکرد تا معرفت به حقیقت بیابد، همان آتش جان انسان در فرهنگ ایرانست که آتشی از کانون خداست. ابلیس، خدای ایرانیان بوده است که اصل سرفرازی و بینش در هر انسانی هست

Emtenah az sodjood va obudiat rahe residane be azadist
https://www.youtube.com/watch?v=IGDGJxRGg1c

خوشمزه کردن دین
ریشه آزاد اندیشی – no. 3
منوچهر جمالی
خوشمزه کردن دین، معده و گوش و زبان، همیشه پیشگام حس دینی و عقیدتی و فکری هستند
شیوه خوشمزه کردن دین و عقیده و ایدئولوژی

Khoshmazeh kardane din
https://www.youtube.com/watch?v=jqBdnVF1sO0

Categories
jomhouri irani soxaraniha

سخنرانیهای درباره جمهوری ایرانی

سخنرانیهای منوچهرجمالی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 1

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 2

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 3

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 4

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 5

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 6

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 7

جمهوری ایرانی ، حکومت برپایه خرد انسانها – 8

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 9

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 10

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 11

چرا جنبش سبز، جمهوری ایرانی میشود؟
سبز، چه رابطه ای با جمهوری ایرانی دارد؟

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 12

سبز ورابطه اش با سکولاریته وآخرالزمان

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 13

جدائی حکومت ازدین درایران ، فقط از راه بسیج ساختن فرهنگ ایران، ممکن میشود ، که بینش زاده ازخرد انسانی را، اصل موءسس حکومت وقانون اساسی میداند، نه یک شریعت و نه یک کتاب ونه یک ایدئولوژی را

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 14

هنگامی درایران ، حکومت از دین ، جدا ساخته میشود که ما مفهوم دین درفرهنگ ایران را ، جایگزین مفهوم رایج دین دراذهان کنیم . دین درفرهنگ ایران ، بینشی است که از زندگی فرد انسان ، ازخرد او میزاید و میتواند حکومت را بیافریند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 15

جمهوری ایرانی برپایه اخلاق ارزشی( تنوع و طیف ارزشها ) استوار است ، نه برشالودهِ حق وباطل، سیاه وسپید، نورو ظلمت، خیروشر، موءمن وکافر، امرونهی، دُروند واَشَوَن ، خودی و ناخودی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 16

جمهوری ایرانی برشالوده تفکرطیفی ( رنگین گمانی+طاوسی) بنا میشود که ازمنش رنگ و آهنگ که پیکریابی خدای ایران( سیمرغ) است و تخم وجود هرانسانی است، میتراود، نه برشالوده موءمن وکافر، خودی و ناخودی، نوروظلمت، سیاه وسپید

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 17

جمهوری ایرانی چیست ؟
مسئله فردیت انسان وآزادی فردی، بنیادفرهنگ سیاسی . اجتماعی و دینی ایرانست.
درطبیعت هرفردی ، گوهرخودِ خدا هست که به گونه ای دیگرتحول می یابد، و این شیوه تحول متنوع ِ گوهرخدا درهرفردی، راه نامیده میشود. شریعت اسلام با طبیعت انسان درفرهنگ ایران متضاد هستند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 18

ما با یک « هنگام» درتاریخ خود کارداریم
این هنگام ِازسرسبزوتازه شدن،یا سیمرغ شدن است
این هنگام ازسرسبزوتازه شدن خرد سامانده وآفریننده انسانست
شدآن که اهل نظر، برکناره میرفتند
هزارگونه سخن دردهان و، لب خاموش
به صوت چنگ بگوئیم آن حکایت ها
که ازنهفتن آن ، دیگ سینه میزدجوش

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 19

جمهوری ایرانی چیست ؟ فقط با کاربستن خرد ِ خود انسانهاست که میتوان نظم وعدالت وقانون را آفرید. تضاد میان داد( نظم،عدالت، قانون) با مهراجتماعی ، همیشه دردگردیسی است و این خرد انسانست که باید درهرهنگامی ازنو برای یافتن راه حل آن بیندیشد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 20

جمهوری ایرانی چیست؟
جمهوری ایرانی میخواهد که با خرد انسانی، آرمانهای مطلوب ولی متضاد انسانها را مانند آزادی وبرابری ، داد ومهر، درهرهنگامی ازتاریخ ازنوباهم آشتی و پیوند بدهد و این کار را به قدرتی فراسوی خود، وانمیگذازد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 21

پخش حکومت کردن درمیان همه ملت داد، درفرهنگ ایران ، بر پایه پخش کردن حکومت میان همه ملت، نهاده شده است. این خرد سامانده و آراینده و همپرس درهمه انسانها هست که حکومت را پدید میآورد. این حکومت است که رفاه و شادی و امکانات وآزادی را میان ملت به گونه ای پخش میکند که همه آنها را به هم پیوند میدهد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 22

درجمهوری ایرانی ، همه ادیان وایدئولوژیها و مکاتب، باید خودرا درفضای فرهنگ اصیل ایران بگذارند ،که برترین اصلش، گزند ناپذیربودن زندگی وخردِ انسانها دراین گیتی هست. جمهوری ایرانی بربنیاد« خردبهمنی» که درهمه انسانهاست، قراردارد که برضد قهرو تجاوزو جهادو تهدید و ارهابست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 23

جمهوری ایرانی ، برضد تاریخ شاهان ایران ولی پیآیند فرهنگ اصیل ایرانست که خرد بهمنی را که خرد شاد اداره کننده گیتی است، درهمه انسانها پخش شده میداند . داد، پخش حاکمیت برپایه خردیست که درفطرت همه ملت، پخش است. ما وارث تاریخ قدرتمندان ایران نیستیم . ما سرچشمه فرهنگ ایرانیم. آیا کوروش تاریخی درفرهنگ ایران مهمتراست یا ایرج داستانی ؟

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 24

جمهوری ایرانی، میخواهد روابط میان ملل وحکومات وطبقات واحزاب را برپایه داد استوارسازد و روابط برپایه قدرت ورزی میان ملل وحکومات وطبقات واحزاب را ازبین ببرد پیمان ملت با حکومت، یکباربرای همیشه نیست بلکه « بازپیمانی » است. باید این پیمان همیشه ازنوبسته شود تا حکومت مشروطه باشد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 25

جامعه ایران میخواهد خودش به خودش صورت بدهد، خودش اندازه برای خودش بگذارد. جمهوری ایرانی، برضد کین توزی وثاراالله وقصاص وجهاد است.جمهوری ایرانی براین شالوده بنا میشودکه : نباشد بجزمردمی، دین من

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 26

جمهوری ایرانی برشالودهِ « دین مردمی » بنامیشود نباشد بجزمردمی، دین ما هیچ قدرتی،حق آزردن جان وخردمردم راندارد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 27

خودجوشی ِخردِشاد وآغازگرو ساماندهِ جوان درایران، شالودهِ جمهوری ایرانست
داد،هنگامی واقعیت می یابد که همه ملل وطبقات واقوام واحزاب،به هم پیوسته شوند. تحقق داد درداخل ملت، هنوز داد نیست
طرد روابط قهری وتهدیدی میان ملل واقوام و احزاب وانسانها، معنای داد هست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 28

زمان، نمیگذرد بلکه میگردد ، ودگردیسی می یابد ازآنچه گذشته است و ازآنچه دردگردیسیها، همیشه زنده است .چرا فرهنگ ایران ، خود را فراسوی شریعتها وا شکال گوناگون حکومت میگذارد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 29

ویژگی این انقلاب ،برضد انقلاب اسلامی پیشین، ضدرهبریست. جنبش اعتراضی، ناگهان تبدیل به جنبش خودجوش شد، که خودرو وخود رنگ(سبز)است. جوهرخودجوشی، متضادبارهبریست.
ولی خودجوشی، جداناپذیراز« به هم جوشی» است ،وبه هم جوشی، اصل ِ آفریننده روشنی،یعنی معرفت وشادی و جنبش است. به عبارت دیگر، خودش راه به سوی غایتش را می جوید ومی یابد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 30

حق مقاومت وسرپیچی برپایه خرد ِ انسانها دراجتماع .خرد انسان، حق به سرپیچی ازبیداد دارد که خود را داد و حقیقت میخواند. کاوه ، یک شخص نیست،بلکه جمهورملت است. کاوه ،همان خردبهمنیست که درفطرت هرانسانی هست. کاوه ،قیام همیشگی خردانسانها، برای تاءسیس حق وعدالت وقانون ازنو میباشد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 31

جمهوری ایران، برشالوده دین مردمی گذارده میشود. سخنرانی شماره 31
ایرانیان، بنیادگذار دین مردمی درجهان هستند ومیخواهند که حکومت وجامعه را برشالوده دین مردمی خود، بنا کنند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 32

اسطوره مهر، رویارو با واقعیت شمشیر
دین مردمی، دربرابر دین سیف
چرا ایرج ، همیشه مسئله روز سیاست است؟
این دین مردمیست که همه واقعیت های تاریخی را توخالی ومتزلزل میسازد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 33

فلسفه مجازات وکیفر در دین مردمی ایران و تفاوت آن با اصل قصاص درشریعت اسلام. برشالوده دین مردمی ایران، درمجازات، هیچ قدرتی حق ندارد چیزی را ازانسان بستاند که نمیتواند آن را به آن انسان بازگرداند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 34

مسئله بنیادی ، رفتن ازجهان ِتکلیف به جهان ِحـق هست . چرا درفرهنگ ایران ، انسان، حق هست، واین حق ، چگونه پیدایش می یابد. داد که قانون و حق وعدالت ونظم باشد، برای واقعیت دادن « همآفرینی» انسانها وپیدایش آزادی آنهاست. تکلیف دینی یا حکومتی، برضد اصالت انسان یا ازخود بودن اوهست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 35

دین مردمی که بنیادحکومتست ومفهوم ِجان شیرین چگونه درک خوشی ازشیرینی جانها، تبدیل به کام بردن ازآزردن جانها میگردد وبنیاد قدرت گذارده میشود وملت ازحکومت کردن ، بازداشته میشود. با جداساختن خالق ازمخلوق ، اندیشنده از مُجری ، آمر از ماءمور( عبد ومطیع وموءمن ) جدا ساخته میشود. وبا این جداسازی هست که راه قساوت درجهان گشوده میشود

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 36

حقانیت حکومت در اینست که: معیشت همه مردم را دررفاه و فراخی تضمین کند، نه درترویج یک مذهب و ایدئولوژی وآموزه ای مقدس، یا یک تئوری علمی بکوشد . درجمهوری ایرانی ، زندگی انسان دراین گیتی، حقیقت است، واولویت برهمه آموزه های دینی و علمی وشریعتی وایدئولوژیکی دارد. مالکیت دینی( اوقاف) و قدرت حکومتی و نفود سازمانهای دینی ، تابع « رفاه عمومی» میباشند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 37

جمهوری ایرانی ، برشالوده « دین مردمی » گزارده شده است که اندازه را، اصل آفریننده اجتماع وحکومت میداند. و مردم(انسان) که تخم ارتا هست، خودش این اصل آفرینندهِ بینش و نظام هست. مردمی ، یعنی همه مردمان ، تخم سیمرغ یا خدایند ،وهمه باهم خدا وشاه هستند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 38

میگویند که ما دیگر انقلاب نمیخواهیم ؟ انقلاب، چیست ؟ انقلاب اینست که خرد انسان، برترین مرجع حکومت و اقتصاد وحقوق بشود . جمهوری ایرانی ، درست این تغییربنیادی را که انقلابِ حقیقی باشد، میخواهد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 39

ما باید خود را از« شریعت اسلام» آزاد سازیم تا بتوانیم اخلاقی رفتارکنیم، و تساوی وبرابری حقوق را دراجتماع بنیاد بگذاریم. چون معیار اخلاق ، درمیان انسانها ، هیچگونه خطی نمیکشد، و با آنانکه دو طرف خط قرار دارند، دوگونه رفتار نمیکند. دو گونه رفتار، ضد اخلاقیست ، ولی این بنیاد شریعت اسلام هست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 40

درفرهنگ ایران، چیزی خدائیست که همیشه ازنو، تازه میشود. این انقلاب خردِ همیشه ازنو اندیش انسانیست که باید درایران بشود .انقلابی که رهبر دارد ، خودجوشی خردهای ملت را نابود میسازد وتخم خرد انسانی را میسوزاند. این توانائی به تصمیم گیری مشترکِ خودِ مردم دربحرانست که جمهوری را بنیاد میکند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 41

حکومت وجامعه درفرهنگ ایران، برشالوده اندازه بنا میشود ، نه برشالوده « قدرت »، مانند اسلام . اسلام، دراثرهمین مفهوم قدرت، درهمه گستره های زندگی ِفردی و اجتماغی و سیاسی قصاص اندیش است، نه اینکه فقط درحوزه تنگ مجازات وکیفر، درقصاص ، زندگی را بجوید

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 42

تفاوت قدرت درحکومت اسلامی، و اندازه در جمهوری ایرانی قدرت دراسلام درهمه گستره های زندگی ، اززندگی فردی گرفته تا اخلاق و سیاست و حقوق واقتصاد،ایجاد کننده اکراه درانسانهاست . قدرت الله ، براساس تولید مداوم اکراه در انسانها گذاره شده است

Categories
soxaraniha

سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه فلسفی – ١

سخنرانیهای درباره جمهوری ایرانی

لیست گفتگوهای ویدیویی – ١

this page is growing

content from https://www.jamali.info/alternate/sokhanraniha (some links currently are defunct there) will move here …

Categories
soxaraniha

گفتارهای کوتاه فلسفی – ١

گفتارهای کوتاه فلسفی – ١

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف – ١

(1-33)

گفتارکوتاه فلسفی 1

گفتارکوتاه فلسفی 2

گفتارکوتاه فلسفی 3

گفتارکوتاه فلسفی 4

گفتارکوتاه فلسفی 5

گفتارکوتاه فلسفی 6درباره فلسفه چیست؟

گفتارکوتاه فلسفی 7 — متفکربودن یا معتقد به یک فلسفه بودن

گفتارکوتاه فلسفی 8 — گرفتن حق حاکمیت ازهرفکری

گفتارکوتاه فلسفی 9 — وظیفه تازه تفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 10 — عمل هم باید مزه داشته باشد

گفتارکوتاه فلسفی 11 — سرودی که جهان را به جنبش انداخت

گفتارکوتاه فلسفی 12 — آنچه علت مرگ سقراط شد

گفتارکوتاه فلسفی 13 — انگیزه، همیشه اهریمنی است

گفتارکوتاه فلسفی 14 — ازحقیقت آموزنده به حقیقت انگیزنده

گفتارکوتاه فلسفی 15 — از روش ِآموختن به روش ِانگیخته شدن

گفتارکوتاه فلسفی 16 — تقدم « ایده » بر« شخص»، بنیاد تفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 17 — اندیشیدن برضد عقل هم ، فلسفه است

گفتارکوتاه فلسفی 18 — گسستن ازیک اندیشه درفلسفه ، لذت دارد – گسستن ازدین وایدئولوژی ، عذاب دارد

گفتارکوتاه فلسفی 19 — فلسفه ، دوستی با افکاراست ، نه تابعیت ازافکار

گفتارکوتاه فلسفی 20 — تفکرفلسفی ریشه درهمآفرینی روشنی با تاریکی دارد

گفتارکوتاه فلسفی 21 — بدون تفکرزنده فلسفی، به آزادی نخواهیم رسید

گفتارکوتاه فلسفی 22 — مسئله بنیادی، مسئله انگیختن انسان به خودآفرینی است

گفتارکوتاه فلسفی 23 — فاجعه فرهنگی معاصر، فرق میان روشنگرو متفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 24 — اندیسیدن فلسفی، شکفتن گوهرفرد انسانیست

گفتارکوتاه فلسفی 25 — شیوه ِانگیخته شدن به نوآفرینی درفلسفه

گفتارکوتاه فلسفی 26 — از«مفهوم فلسفی»، به » واژهِ روئیده درفرهنگ» ملت

گفتارکوتاه فلسفی 27 — تفکرفلسفی، راه رسیدن به دانش است یا تکان خوردن وجود ازفریب خوردگیست؟

گفتارکوتاه فلسفی 28 — تفکر فلسفی، جوان-اندیشی است – دموکراسی، استوار برجوان-اندیشی است

گفتارکوتاه فلسفی 29 — تفکرفلسفی زهیده ازمنش جوانی – برضدخدایان حکیم وبرضدحکمت – وبرضد حکم وحکومت وحاکم

گفتارکوتاه فلسفی 30— ازتاریخ ِ اشتباهات – تا کشف فرهنگ، دربیغوله ها ودرزها

گفتارکوتاه فلسفی 31 — تفاوت مفهوم خرد با عقل – تفکرفلسفی، من درآورده ایست

گفتارکوتاه فلسفی 32 — ازفرق میان مفهوم « خرد» درفرهنگ ایران – و« خرد» دریزدانشناسی زرتشتی – و ازعقل اسلامی وعقل درغرب

گفتارکوتاه فلسفی 33