Categories
soxaraniha

سـخـنـرانـیـهـا ، عمومی ١

سـخـنـرانـیـهـا ، عمومی ١

SOXANRANIHA: PAGE 1, PAGE 2


گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران Spring 2012

چرا ما دوستدار مغـز هـر چیزی هستیم؟

گفتارهای کوتاه — 1

چرا مغز هرچه در جهان هست، ماه است
چون گوهر جهان هستی، شادی است

گفتارهای کوتاه — 2

گفتگوی فرشید با منوچهر جمالی
درباره نخستین داستان شاهنامه

گفتگوی فرشید با منوچهر جمالی — 1

سخنرانی منوچهر جمالی
درباره مفهوم کلیدی « مایه » درفرهنگ ایران
مایه، اصل تحول دهنده و تخمیرکننده در مغز همه چیزها در گیتیست

گفتارهای کوتاه — 4

سخنرانی منوچهر جمالی درباره
مقـوله « مـایـه » در فـرهـنگ ایران
و تفسیر شعر فرید الدین عطار
مهـر چیست؟ از سنگ، پستان ساختن
طـفـل خـودرا، هردو عـالـم ساختن

گفتارهای کوتاه — 5

مقوله « مایه » و نقش بنیادی آن در فرهنگ ایران
مَی، مایهِ تحوّل یابی، شمرده میشـد
مفهوم « مایه » درزبان کُـردی

گفتارهای کوتاه — 6

سخنرانی منوچهر جمالی درباره
مقوله « مایه » در فرهنگ ایران و تحولات آن
و سپس بازتاب آن دردوره اسلامی، در اشعار ناصرخسرو

گفتارهای کوتاه — 7

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی درباره: معـنـویّـت
بی معناسازی انسان و جهان و زندگی
برای خلق احتیاج دروغین به معنویت

خلق نهلیسم، برای ساختن احتیاج مصنوعی به معنـویت
سلب معنای گوهری برای تحمیل معنای قلبی

گفتارهای کوتاه — 8

گفتار دوم درباره معنویت
معنی، صورت میشود. معنی دادن، صورت شدنست
بهم خوردگی رابطه صورت بامعنی و پیدایش علاقه به معنویت
در فرهنگ ایران، زیبائی و مهر، معنایِ انسان وهستیست
که درشـادیِ تکـویـن یـابی، بـه خـود صـورت میـدهـد

گفتارهای کوتاه — 9

گفتار سوّم درباره معنویت انسان و گیتی، و معنای زهشیِ آنها
چرا در فرهنگ ایران به زندگی معنوی زندگی با مـزه گفـته میشد؟

گفتارهای کوتاه — 10

سخنرانی منوچهر جمالی
گفتار چهارم درباره « سئوال ومعنا » یا « چه وچیم » در فرهنگ ایران
تفسیر داستان اکوان دیو در شاهنامه

گفتارهای کوتاه — 11

در فرهنگ ایران انسان در رقص خدا را می پرستید
در اسـلام انسـان درسـجـود، الله راعبـادت میکند
عبادت کردن، عبد یا بنده شدنست
عبودیت، قربانی کردن آزادی خود، و بینش از خرد خوداست

گفتارهای کوتاه — 12


سخنرانی منوچهر جمالی : خرد Fall 2011

26A – سخنرانی منوچهر جمالی
+ 26B – سخنرانی منوچهر جمالی

سنگهای رنگین و رابطه آن
با جهان اندیشی در فرهنگ ایران
سنگهای رنگین و انگیخته شدن عشق انسان، به زیبائیهای گیتی

***

25 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا منیدن یا اندیشیدن، مینو کردن گیتی و میناگری آنست؟
منیدن یا اندیشیدن، زیبا کردن و آراستن گیتی و اجتماعست
منیدن، مینو کردن گیتیست

***

24A – سخنرانی منوچهرجمالی
+ 24B – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان ِ آبـاد
انسان، تخمیست که تـشـنه آبسـت
تشنهِ شیرابه و مغـز ِهر چیزیست
تشنه حقیقتِ روان و نهفته در گیتیست

***

23 – سخنرانی منوچهرجمالی

آبادی در فرهنگ ایران، مدنیت و فرهنگ و جهان آرائیست
انسان، از شیرابه حقیقت ِ روان در گیتی، آباد میشود
شیرابه گیتی، دریای مهر و رادی است
و انسان، از این دریا، آبیاری و آباد میشود

***

22 – سخنرانی منوچهرجمالی

فرهنگ ایران استواربر«اندیشه آبادی» است
نیروی آفریننده جهان، در «خانه آباد» هست
چرا، جهان آفرینی، آبادیست؟
خانه آباد = آبادیان = یاقوت سرخ

***

21 – سخنرانی منوچهرجمالی

آتشی که درهمه جهان ، درهر چیزی زبانه میکشد
از این آتشست که همه چیزها در جهان پیدایش می یابند

***

20A – سخنرانی منوچهرجمالی
+ 20B – سخنرانی منوچهرجمالی

از خون ِ جگر، تا حجرالاسود در کعبه
چگونه سرچشمه مهر و زندگی در فرهنگ ایران
سنگ سیاهی در اسلام شد که هنوز پرستیده میشود

***

19A – سخنرانی منوچهرجمالی
+ 19B – سخنرانی منوچهرجمالی

با خون، انـدیـشـیـدن
چگونه خون سرخ جگر، اندیشهِ سپید خرد میشود؟
تن انسان، پیوند عناصری به همست که خدایان نامیده میشوند
از داسـتان به فـلسـفه

***

18 – سخنرانی منوچهرجمالی

پیدایش روشنی از گوهر چیزها
گفتاری درباره مفهوم روشنی در فرهنگ ایران
نو شدن جهان از خون سیاووش
دشمن، کینه میکارد ولی مهر از آن میروید

***

17 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا خون جگر در فرهنگ ایران؛ سرچشمه روشنی در خرد است؟
چرا خون جگر، چشم را روشن میکند؟
تضاد میان میترا در اوستا و خدای مهر در شاهنامه

***

16 – سخنرانی منوچهرجمالی

چگونه چشم انسان، خورشید میشود
چگونه تاریکیهای جهان، یا غار جهان
بانگاه چشم انسان، روشن میشود
چگونه ازجگر و دل و مغز، روشنی در چشم پیدایش مییابد

***

15 – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان، با هـمه تَـنَـش ، مـیانـدیـشـد
هـمه تـن، در اندیشیدن، انـبازنـد
خـرد، تراوش جگر و دل و مغـز در تن انسان هست

***

14 – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره معنا و رابطه اش با زیبائی
انسان، در دیدن زیبائیهای گیتی
معنای زندگی را درخودمی یابد

***

13 – سخنرانی منوچهرجمالی

خیّام وپرسش «مـن و چرا؟»
چرا مـن زیبایم؟
زیستن، جُستن معنای زندگی درزیبائیهایش هست

***

12 – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان زیباست که بنیاد آئین مهر و دوستی را میگذارد ، انسان زیبا و آئین مهر و دوستی در فرهنگ ایران

***

11 – سخنرانی منوچهرجمالی

سپـیـده دَم، بانگ نائیست که جهان را از نو میآفریند ، در فرهنگ ایران، موسیقی، گیتی و مدنیت را میآفریند

***

10 – سخنرانی منوچهرجمالی

سپیده دم و نخستین تجربه زیبائی ، انسانی که نخست در هر چیزی ، زیبائیش رامی بیند ، تجربه زیبائی، گرانیگاه اخلاق و بهروزی

***

9 – سخنرانی منوچهرجمالی

جوانمرد: انسانی که خود را ، اصل غنا و سرشاری و نیرومندی درمی یابد

***

8 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا دین ایرانیان، جوانمردی بود؟ جوانمردی در فرهنگ ایران تصویر انسان یا بیان فطرت انسانست

***

7 – سخنرانی منوچهرجمالی

همه مردم، شیر از پستانِ خدای مهر و دوستی مینوشند. جام باده، پستان ِ خدای مهر و دوستی است. نقش تصویر پستان، در پیدایش ِمنش مردمی

***

6 – سخنرانی منوچهرجمالی

معنای «نیکخواهی» در فرهنگ ایران
سروش خجسته
خضر خجسته پی

***

5 – سخنرانی منوچهرجمالی

چرا فرهنگ ایران، خدا را « دوست» مینامید؟
چون درهمه انسانها، دوست میدید، نه موءمن و نه کافر و نه ملحد و نه مشرک و نه مرتد و نه بیدین و نه سپید و نه سیاه و نه ترک و نه عرب و نه هندی و نه یونانی

***

4 – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره : چرا ایرانیان هزاره ها خدا را، « دوست» می نامیدند؟

***

3 – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره حافظ و مفهوم ِ «دوست»

***

2 – سخنرانی منوچهرجمالی

دوگونه خرد، و تضاد آنها باهم

***

1 – سخنرانی منوچهرجمالی

من میاندیشم


جمهوری ایرانی و سکولاریته

Please follow this link to get later uploads on JOMHOURI IRANI and more – we will slowly move the content … https://www.jamali.info/alternate/sokhanraniha

سخنرانیهای منوچهر جمالی
درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته
درفرهنگ اصیل ایران
عروسی انسان با گیتی

7 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

تنها خرد بنیادی فرد انسان ، مرجع نهائی فرمانست
انسان  نباید از هیچ  قدرتی و الهی و سازمانی، اطاعت کند
حکومت که استوار برحکمت است، سرچشمه خدعه و تزویر است ، و ایرانی حق به سرکشی ازآن دارد
Listen to MP3

6 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو – حافظ

درفرهنگ ایران ،تنوع و کثرت
همه از یک اصل پیدایش یافته اند
Listen to MP3

5 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

گفتار درباره سکولاریته و زندگی در گیتی

ما نیاز به وارد کردن فلسفه سکولاریته ازغرب نداریم
Listen to MP3

4 – سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته در فرهنگ ایران

گفتار یکم درباره  سکولاریته درفرهنگ ایران

دین درفرهنگ اصیل ایران ، به معنای اصل آفریننده
بینش در هر فردی هست و هیچ ربطی به مفهوم دین
دراسلام ومسیحیت و یهودیت و زرتشتیگری ندارد
Listen to MP3

***

سه تا یکتای ِفرهنگ ایران
بهـرام + سیمـرغ(ارتا) + رام
اصل تحول.اصل مهر.اصل شادی

***

گفتارکوتاه فلسفی 4
Listen to MP3

گفتارکوتاه فلسفی 3
Listen to MP3

نخستین کشوری که درخاورمیانه
خود راازاسارت ازاسلام رهائی بخشید، اسرائیل است
دوّمین کشوری که درخاورمیانه
خودرا ازاسارت ازاسلام
رهائی خواهد بخشید، ایران است

گفتارکوتاه فلسفی 2
Listen to MP3

گفتارکوتاه فلسفی 1
Listen to MP3

واژه و فلسفه
سخنرانی
منوچهرجمالی
Listen to MP3


سخنرانی ازهفت خوان رستم

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ١
Listen to MP3

زندگی، مـُقـدس است
خدا هم حق ندارد حکم قتل واعدام بدهد

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٢
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٣
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٤
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ۵
Listen to MP3

هـوّیت ایرانی، «هومان» یعنی « وهومن» یا
«خردِ زاده ازگوهرخود انسان» است
فرمان، به معنای اندیشه و هماندیشی است
تنها مرجعیت ایرانی، فرمانیست که این خرد به او میدهد
نه قرآن ، نه گاتا، نه کتاب یا آموزه مقدس دیگر

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٦
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٧
Listen to MP3

هنوزغاصبان هزاروچهارصد ساله ایران
برایران حکومت میکنند
دوام غصب، ایجادحق نمیکند

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٨
Listen to MP3

سخنرانی
ازهفت خوان رستم ٩
Listen to MP3


سخنرانی دوم درباره مولوی

23rd April 07 سخنرانیهای تازه منوچهرجمالی درباره غزلیات مولوی بلخی ١
Listen to MP3

استبداد ، فرهنگ ندارد، بلکه ضدفرهنگست
قهروتجاوزخواهی وتهدیدو وحشت انگیزی
، فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگست

هنرِعبدسازی وبَرده سازی و بنده سازی ازانسانها
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است
خباثت وخیانت وخدعه گری و خردآزاری ودروغگوئی
، ولو برای غالب سازی هرحقیقتی وهرخدائی باشد
فرهنگ نیست ، بلکه ضد فرهنگ است

هر« ضد فرهنگی»،خود رابنام« فرهنگ» میفروشد

23rd April 07 سخنرانی دوم درباره مولوی ٢
Listen to MP3

26th April 07 سخنرانی درباره مولوی ٣
Listen to MP3


گفتگو با رادیو پاریس
Listen to MP3

سکولاريته شماره 2
Listen to MP3

سکولاريته شماره 1
Listen to MP3

مشروطیت بیان سرکشی بود
Listen to MP3

سکولاریته و اطاعت
Listen to MP3

زندگی در گیتی مجازات هست
Listen to MP3

سايه هما؛ بحث آزادي، گسستن، و به پيدايش رسيدن
Listen to MP3

سکولاریته و آزادی خرد
Listen to MP3

فرهنگ ايران بر ضد تاريخ ايران
Listen to MP3

انسان هميشه آبستن: اصل فرهنگ ايران: رستم تخمتن است، آبستن است
Listen to MP3

خرد و عقل عصائي
Listen to MP3

خداي ايران قسمت دوم: در فرهنگ ايران توحيد برترين اصل نيست بلکه هماهنگي کثرت برترين اصل است. کثرت همان بن است و اين همان هماهنگي است و يا همان همبغي
Listen to MP3

خدا: تخمي که تمام جهان هستي و انسان از آن ميرويد، خدا در فرهنگ ايران است
Listen to MP3

خرد خورشيد گونه
Listen to MP3

ای سیمرغ ای مادرایران
اغلب نزدیک به همه فرزندان تو
سراسر زندگانی خود را صرف اشتباهات کرده اند
وحالا هیچکدام ، نه توانائی و نه دلیری آن را دارند که بگویند غلط کردیم، چون با چنین اعترافی، سراسر عمرشان را به هدر رفته می بینند واین را نمیتوانند بپذیرند
اینست که همه اشتباهات گذشته خودرا بنام
حقیقت وهنرمندی وتنها راه نجات ایران
میستایند
جامعه دموکراسی یا جامعه خرّم
جامعه ایست استواربرپایه گشودگی همه برای رفع اشتباهات همدیگر
نه آنکه یک اشتباه را، بنام حقیقت مقدس یا علمی
برجامعه، حاکم ساخت
هیچکسی، حقیقت را ندارد

خرد و نجات در فرهنگ ايران
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – چرا رستم نیازی به کشتی نوح ندارد؟
Listen to MP3

آیا خرد یک ایرانی ، حق ندارد فرهنگی را کشف کند که سه هزارسال موبدان زرتشتی که نیای همین آخوندهای امروزه اند ،و خود زرتشت، آنرا تحریف کرده اند و سوخته اند و پوشانیده اند و به صلیب زده اند و مسخ کرده اند. و دانشمندان غرب، همین تحریفات را بنام علم در دانشنامه ها، باز به خورد ما میدهند و مارا ازنوزائی و باززائی بازمیدارند ! آیا خرد ایرانی ، حق ندارد فرهنگی را که ازژرفای دل ایرانیان تراویده و نامش سیمرغ وهما وعنقا وسمندر بوده است و سراسر ادبیات ما ازآن انباشته است ( و دراین ادبیات بندرت نامی از هـُرمزو اهورامزدا برده میشود ) ، برضد این تحریفات درمتون زرتشتی بازیابد. این الهیات زرتشتی که فرهنگ والای سیمرغی را نابودساخته ، علت العلل
همه تباهیهای روزگارماست و این درست پاسخ به این شعرفردوسی است
که گیتی به آغاز، چون داشتند
که ایدر به ما خواربگزاشتند

پروفسور منوچهر جمالی – خوشی نقد و بینش نقد در فرهنگ ایران- خرداد و امرداد
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – اشا پیش از زرتشت و رابطه آن با حقوق بشر
Listen to MP3

حقیقتی که بترساند وبکـُشـد
دروغ وباطل است
خدائی هم که چنین حقیقتی میگوید
آفریننده دروغ وباطلست وضـدِخداست

پروفسور منوچهر جمالی – در فرهنگ ایران حقوق بشر در سکولاریته ریشه دارد
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – در فرهنگ ایران زندگی و خرد مقدس است، حقوق بشر استوار بر این شالوده می باشد
Listen to MP3

نخستین شاه تاریخی ایران، کوروش بود که زود فراموش شد
ولی ایرانیان، نخستین شاه آرمانی خود را «ایـرج»میشمردند
وهرگزاورا فراموش نمیکردند
ایرج ، همان « اِ ر ِ ز یا ارتـا » بودکه سیمرغ باشد
سیمرغ، ارتای خوشه است که همه جانهاو انسانها، دانه های آن خوشه اند. خوشه، نماد پیوستگی درمهر است
ملت، درپیوسته شدن به هم درهمپرسی، سیمرغ یا ایرج میشود

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – مفهوم میان ، در فرهنگ ایران ، معنایی ژرف دارد
Listen to MP3

زرتشتیها و ایرانشناسان در تبیعیت از زرتشتیان، این « دوگوهرهمزاد» را درگاتای زرتشت».
درراستای گزینش میان شرّ وخیر( زندگی و ضد زندگی ) تفسیرمیکنند.
انسان باید ژی را برگزیند و برضد اژی بجنگد !  ولی این اندیشه پیشینه ژرف درفرهنگ ایران دارد.
این اندیشه زرتشت ، اندیشه ای برضد فرهنگ اصیل ایران ازتصویر همزاد بوده است . همزاد( ییما=جم) به معنای دوقلوی بهم چسبیده بوده است، ونه دو چیزجداوبریده ازهم که زرتشت گفت .  فرهنگ ایران، براین استواربوده است که همه پیوندهای جهان پیوند مهروعشقی است .  جهان دراثر پیوند یا همآفزینی وهمبغی نیروها پیدایش می یابد .
دوگوهر اصلی جهان درهرچیزی هست که باهم میآفرینند .
این بود که عشق یا مهر، اصل آفریننده جهان درهرچیزی شمرده میشد. درست زرتشت این اصل را با دوگوهرهمزادش از ریشه کنده است ، و بنیاد سراسرجهان را رزم وجهادکرده است . زرتشت ، پیشرو محمدو اسلام بوده است .

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
Listen to MP3

پروفسور منوچهر جمالی – سکولاریته در فرهنگ ایران
Listen to MP3

حکومتی که عاجز ازانجام وظایفش هست
نیاز به دین وایدئولوژی دارد

پرسش و پاسخ با شنوندگان در تالار بنیاد فرهنگ ایران
Listen to MP3


سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت اول
Listen to MP3

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت دوٌم
Listen to MP3

کیست که حق ملت به حاکمیت را درایران ازملت، غصب میکند؟
امام زمان
ملت ایران، حق حاکمیت خود را با اراده خود
تسلیم امام زمان کرده است
پس ملت ایران، اصلا دموکراسی و حقوق بشر نمیخواهد

سخنراني سمينار، 14 مي سال 2005 ميلادي؛ قسمت سوٌم
Listen to MP3


سخنرانی درباره نوروز
Listen to MP3

سخنرانیِ: سکولاریته و راستي
Listen to MP3

داستان طوفان نوح
Listen to MP3

بنیاد حقوق زنان درایران
تا فرهنگ زنخدائی ایران ، که فرهنگ ارتائی- سیمرغی میباشد ( و بکلی با زرتشتیگری فرق دارد) ، ازنو دراندیشه ها و روانها زنده نگردد ، ریشه تبعیض حقوق زنان را در شریعت اسلام ، نمیشود ازجا کـَـنـد .
فرهنگ زنخدائی ایران ، تصویر انسان و خدا را که بنیاد همه حقوقست ، درنهاد جامعه عوض میکند .
تا این تصویر انسان و خدا در اذهان تغییرنکرده است ، با ترجمه منشور حقوق بشر، که پیآیند تحولات اندیشگی و روانی درفرهنگ غربست ، نمیتوان جزو کالای وارداتی به ایران وارد ساخت ، و آمپول آنرا دراقدامات سیاسی،  به مردم تزریق کرد .

قسمت اول : حکومت بر پايه خرد
Listen to MP3

قسمت دوم: چشم خوشيد گونه به جاي کتاب مقدس
Listen to MP3

رد کـردن اسـلام
برداشـتن نخسـتین گام
درراه آزادی خـرد انسانیست

تصوير انسان در فرهنگ ايران، قسمت اول
Listen to MP3


SOXANRANIHA: PAGE 1, PAGE 2

Categories
soxaraniha

لیست گفتگوهای ویدیویی – ١

لیست گفتگوهای ویدیویی – ١

سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران

This is a preliminary list, the videos will be uploaded later as MP3’s and MP4’s.

Part 1.1 – Khorram va Shadeh, Zankhodaye Iran
https://www.youtube.com/watch?v=yHm_bnj4rpk

Part 1.2 – Khorram va Shadeh, Zankhodaye Iran
https://www.youtube.com/watch?v=xGi8dMd0zB8

Audio only version, PART 1.1Audio only version, PART 1.2

خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم

Part 2.1 – Kahyyam, Din-e Shadi va Zankhoda Khorrram …
https://www.youtube.com/watch?v=WFZZYHk-4t0

Part 2.2 – Kahyyam, Din-e Shadi va Zankhoda Khorrram …
https://www.youtube.com/watch?v=W0FVOKlP6Y0

Part 2.3 – Kahyyam, Din-e Shadi va Zankhoda Khorrram …
https://www.youtube.com/watch?v=dDjgO2YELBU

video talk, part 3
فرهنگ ایران، بربنیاد « شادی جوئی » بناشده است
نه بر « کمال جوئی » مانند ادیان نوری
در شادکردن گیتی، شادشدن، بنیاد فرهنگ ایرانست

Part 3.1 – Shadi djooi, na kamal djooi
https://www.youtube.com/watch?v=KeohG4iCb5g

Part 3.2 – Shadi djooi, na kamal djooi
https://www.youtube.com/watch?v=PBxdfu91Dkk

خدا در فرهنگ ایران، « اصل شاد کننده گیتی » است
خدا در فرهنگ ایران از انسان نمیخواهد که آنچه را او میخواهد بخواهد

Part 4.1 – Khoda, asl shad konande
https://www.youtube.com/watch?v=lXuXKTsuw6k

Part 4.2 – Khoda, asl shad konande
https://www.youtube.com/watch?v=o7UjkYCPVAc

Part 4.3 – Khoda, asl shad konande
https://www.youtube.com/watch?v=dOtXQAdKcig

سرکشی انسان از حقیقت واحد و مطلق
گسستن از حقیقت واحد و مطلق و آفریدن آزادی عقل و تعالی اخلاقی
ریشه آزاد اندیشی – no.1
منوچهر جمالی

Sarkeshi ensan az haqighat wahad va motlaq
https://www.youtube.com/watch?v=vx5RQouMkzo

امتناع ازسجود وعبودیت، راه رسیدن به آزادیست
ریشه آزاد اندیشی – no. 2
منوچهر جمالی
ابلیسی که سجده نکرد تا معرفت به حقیقت بیابد، همان آتش جان انسان در فرهنگ ایرانست که آتشی از کانون خداست. ابلیس، خدای ایرانیان بوده است که اصل سرفرازی و بینش در هر انسانی هست

Emtenah az sodjood va obudiat rahe residane be azadist
https://www.youtube.com/watch?v=IGDGJxRGg1c

خوشمزه کردن دین
ریشه آزاد اندیشی – no. 3
منوچهر جمالی
خوشمزه کردن دین، معده و گوش و زبان، همیشه پیشگام حس دینی و عقیدتی و فکری هستند
شیوه خوشمزه کردن دین و عقیده و ایدئولوژی

Khoshmazeh kardane din
https://www.youtube.com/watch?v=jqBdnVF1sO0

Categories
jomhouri irani soxaraniha

سخنرانیهای درباره جمهوری ایرانی

سخنرانیهای منوچهرجمالی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 1

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 2

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 3

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 4

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 5

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 6

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی و سکولاریته – 7

جمهوری ایرانی ، حکومت برپایه خرد انسانها – 8

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی – 9

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 10

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 11

چرا جنبش سبز، جمهوری ایرانی میشود؟
سبز، چه رابطه ای با جمهوری ایرانی دارد؟

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 12

سبز ورابطه اش با سکولاریته وآخرالزمان

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 13

جدائی حکومت ازدین درایران ، فقط از راه بسیج ساختن فرهنگ ایران، ممکن میشود ، که بینش زاده ازخرد انسانی را، اصل موءسس حکومت وقانون اساسی میداند، نه یک شریعت و نه یک کتاب ونه یک ایدئولوژی را

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 14

هنگامی درایران ، حکومت از دین ، جدا ساخته میشود که ما مفهوم دین درفرهنگ ایران را ، جایگزین مفهوم رایج دین دراذهان کنیم . دین درفرهنگ ایران ، بینشی است که از زندگی فرد انسان ، ازخرد او میزاید و میتواند حکومت را بیافریند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 15

جمهوری ایرانی برپایه اخلاق ارزشی( تنوع و طیف ارزشها ) استوار است ، نه برشالودهِ حق وباطل، سیاه وسپید، نورو ظلمت، خیروشر، موءمن وکافر، امرونهی، دُروند واَشَوَن ، خودی و ناخودی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 16

جمهوری ایرانی برشالوده تفکرطیفی ( رنگین گمانی+طاوسی) بنا میشود که ازمنش رنگ و آهنگ که پیکریابی خدای ایران( سیمرغ) است و تخم وجود هرانسانی است، میتراود، نه برشالوده موءمن وکافر، خودی و ناخودی، نوروظلمت، سیاه وسپید

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 17

جمهوری ایرانی چیست ؟
مسئله فردیت انسان وآزادی فردی، بنیادفرهنگ سیاسی . اجتماعی و دینی ایرانست.
درطبیعت هرفردی ، گوهرخودِ خدا هست که به گونه ای دیگرتحول می یابد، و این شیوه تحول متنوع ِ گوهرخدا درهرفردی، راه نامیده میشود. شریعت اسلام با طبیعت انسان درفرهنگ ایران متضاد هستند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 18

ما با یک « هنگام» درتاریخ خود کارداریم
این هنگام ِازسرسبزوتازه شدن،یا سیمرغ شدن است
این هنگام ازسرسبزوتازه شدن خرد سامانده وآفریننده انسانست
شدآن که اهل نظر، برکناره میرفتند
هزارگونه سخن دردهان و، لب خاموش
به صوت چنگ بگوئیم آن حکایت ها
که ازنهفتن آن ، دیگ سینه میزدجوش

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 19

جمهوری ایرانی چیست ؟ فقط با کاربستن خرد ِ خود انسانهاست که میتوان نظم وعدالت وقانون را آفرید. تضاد میان داد( نظم،عدالت، قانون) با مهراجتماعی ، همیشه دردگردیسی است و این خرد انسانست که باید درهرهنگامی ازنو برای یافتن راه حل آن بیندیشد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 20

جمهوری ایرانی چیست؟
جمهوری ایرانی میخواهد که با خرد انسانی، آرمانهای مطلوب ولی متضاد انسانها را مانند آزادی وبرابری ، داد ومهر، درهرهنگامی ازتاریخ ازنوباهم آشتی و پیوند بدهد و این کار را به قدرتی فراسوی خود، وانمیگذازد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 21

پخش حکومت کردن درمیان همه ملت داد، درفرهنگ ایران ، بر پایه پخش کردن حکومت میان همه ملت، نهاده شده است. این خرد سامانده و آراینده و همپرس درهمه انسانها هست که حکومت را پدید میآورد. این حکومت است که رفاه و شادی و امکانات وآزادی را میان ملت به گونه ای پخش میکند که همه آنها را به هم پیوند میدهد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 22

درجمهوری ایرانی ، همه ادیان وایدئولوژیها و مکاتب، باید خودرا درفضای فرهنگ اصیل ایران بگذارند ،که برترین اصلش، گزند ناپذیربودن زندگی وخردِ انسانها دراین گیتی هست. جمهوری ایرانی بربنیاد« خردبهمنی» که درهمه انسانهاست، قراردارد که برضد قهرو تجاوزو جهادو تهدید و ارهابست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 23

جمهوری ایرانی ، برضد تاریخ شاهان ایران ولی پیآیند فرهنگ اصیل ایرانست که خرد بهمنی را که خرد شاد اداره کننده گیتی است، درهمه انسانها پخش شده میداند . داد، پخش حاکمیت برپایه خردیست که درفطرت همه ملت، پخش است. ما وارث تاریخ قدرتمندان ایران نیستیم . ما سرچشمه فرهنگ ایرانیم. آیا کوروش تاریخی درفرهنگ ایران مهمتراست یا ایرج داستانی ؟

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 24

جمهوری ایرانی، میخواهد روابط میان ملل وحکومات وطبقات واحزاب را برپایه داد استوارسازد و روابط برپایه قدرت ورزی میان ملل وحکومات وطبقات واحزاب را ازبین ببرد پیمان ملت با حکومت، یکباربرای همیشه نیست بلکه « بازپیمانی » است. باید این پیمان همیشه ازنوبسته شود تا حکومت مشروطه باشد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 25

جامعه ایران میخواهد خودش به خودش صورت بدهد، خودش اندازه برای خودش بگذارد. جمهوری ایرانی، برضد کین توزی وثاراالله وقصاص وجهاد است.جمهوری ایرانی براین شالوده بنا میشودکه : نباشد بجزمردمی، دین من

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 26

جمهوری ایرانی برشالودهِ « دین مردمی » بنامیشود نباشد بجزمردمی، دین ما هیچ قدرتی،حق آزردن جان وخردمردم راندارد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 27

خودجوشی ِخردِشاد وآغازگرو ساماندهِ جوان درایران، شالودهِ جمهوری ایرانست
داد،هنگامی واقعیت می یابد که همه ملل وطبقات واقوام واحزاب،به هم پیوسته شوند. تحقق داد درداخل ملت، هنوز داد نیست
طرد روابط قهری وتهدیدی میان ملل واقوام و احزاب وانسانها، معنای داد هست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 28

زمان، نمیگذرد بلکه میگردد ، ودگردیسی می یابد ازآنچه گذشته است و ازآنچه دردگردیسیها، همیشه زنده است .چرا فرهنگ ایران ، خود را فراسوی شریعتها وا شکال گوناگون حکومت میگذارد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 29

ویژگی این انقلاب ،برضد انقلاب اسلامی پیشین، ضدرهبریست. جنبش اعتراضی، ناگهان تبدیل به جنبش خودجوش شد، که خودرو وخود رنگ(سبز)است. جوهرخودجوشی، متضادبارهبریست.
ولی خودجوشی، جداناپذیراز« به هم جوشی» است ،وبه هم جوشی، اصل ِ آفریننده روشنی،یعنی معرفت وشادی و جنبش است. به عبارت دیگر، خودش راه به سوی غایتش را می جوید ومی یابد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 30

حق مقاومت وسرپیچی برپایه خرد ِ انسانها دراجتماع .خرد انسان، حق به سرپیچی ازبیداد دارد که خود را داد و حقیقت میخواند. کاوه ، یک شخص نیست،بلکه جمهورملت است. کاوه ،همان خردبهمنیست که درفطرت هرانسانی هست. کاوه ،قیام همیشگی خردانسانها، برای تاءسیس حق وعدالت وقانون ازنو میباشد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 31

جمهوری ایران، برشالوده دین مردمی گذارده میشود. سخنرانی شماره 31
ایرانیان، بنیادگذار دین مردمی درجهان هستند ومیخواهند که حکومت وجامعه را برشالوده دین مردمی خود، بنا کنند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 32

اسطوره مهر، رویارو با واقعیت شمشیر
دین مردمی، دربرابر دین سیف
چرا ایرج ، همیشه مسئله روز سیاست است؟
این دین مردمیست که همه واقعیت های تاریخی را توخالی ومتزلزل میسازد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 33

فلسفه مجازات وکیفر در دین مردمی ایران و تفاوت آن با اصل قصاص درشریعت اسلام. برشالوده دین مردمی ایران، درمجازات، هیچ قدرتی حق ندارد چیزی را ازانسان بستاند که نمیتواند آن را به آن انسان بازگرداند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 34

مسئله بنیادی ، رفتن ازجهان ِتکلیف به جهان ِحـق هست . چرا درفرهنگ ایران ، انسان، حق هست، واین حق ، چگونه پیدایش می یابد. داد که قانون و حق وعدالت ونظم باشد، برای واقعیت دادن « همآفرینی» انسانها وپیدایش آزادی آنهاست. تکلیف دینی یا حکومتی، برضد اصالت انسان یا ازخود بودن اوهست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 35

دین مردمی که بنیادحکومتست ومفهوم ِجان شیرین چگونه درک خوشی ازشیرینی جانها، تبدیل به کام بردن ازآزردن جانها میگردد وبنیاد قدرت گذارده میشود وملت ازحکومت کردن ، بازداشته میشود. با جداساختن خالق ازمخلوق ، اندیشنده از مُجری ، آمر از ماءمور( عبد ومطیع وموءمن ) جدا ساخته میشود. وبا این جداسازی هست که راه قساوت درجهان گشوده میشود

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 36

حقانیت حکومت در اینست که: معیشت همه مردم را دررفاه و فراخی تضمین کند، نه درترویج یک مذهب و ایدئولوژی وآموزه ای مقدس، یا یک تئوری علمی بکوشد . درجمهوری ایرانی ، زندگی انسان دراین گیتی، حقیقت است، واولویت برهمه آموزه های دینی و علمی وشریعتی وایدئولوژیکی دارد. مالکیت دینی( اوقاف) و قدرت حکومتی و نفود سازمانهای دینی ، تابع « رفاه عمومی» میباشند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 37

جمهوری ایرانی ، برشالوده « دین مردمی » گزارده شده است که اندازه را، اصل آفریننده اجتماع وحکومت میداند. و مردم(انسان) که تخم ارتا هست، خودش این اصل آفرینندهِ بینش و نظام هست. مردمی ، یعنی همه مردمان ، تخم سیمرغ یا خدایند ،وهمه باهم خدا وشاه هستند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 38

میگویند که ما دیگر انقلاب نمیخواهیم ؟ انقلاب، چیست ؟ انقلاب اینست که خرد انسان، برترین مرجع حکومت و اقتصاد وحقوق بشود . جمهوری ایرانی ، درست این تغییربنیادی را که انقلابِ حقیقی باشد، میخواهد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 39

ما باید خود را از« شریعت اسلام» آزاد سازیم تا بتوانیم اخلاقی رفتارکنیم، و تساوی وبرابری حقوق را دراجتماع بنیاد بگذاریم. چون معیار اخلاق ، درمیان انسانها ، هیچگونه خطی نمیکشد، و با آنانکه دو طرف خط قرار دارند، دوگونه رفتار نمیکند. دو گونه رفتار، ضد اخلاقیست ، ولی این بنیاد شریعت اسلام هست

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 40

درفرهنگ ایران، چیزی خدائیست که همیشه ازنو، تازه میشود. این انقلاب خردِ همیشه ازنو اندیش انسانیست که باید درایران بشود .انقلابی که رهبر دارد ، خودجوشی خردهای ملت را نابود میسازد وتخم خرد انسانی را میسوزاند. این توانائی به تصمیم گیری مشترکِ خودِ مردم دربحرانست که جمهوری را بنیاد میکند

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 41

حکومت وجامعه درفرهنگ ایران، برشالوده اندازه بنا میشود ، نه برشالوده « قدرت »، مانند اسلام . اسلام، دراثرهمین مفهوم قدرت، درهمه گستره های زندگی ِفردی و اجتماغی و سیاسی قصاص اندیش است، نه اینکه فقط درحوزه تنگ مجازات وکیفر، درقصاص ، زندگی را بجوید

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 42

تفاوت قدرت درحکومت اسلامی، و اندازه در جمهوری ایرانی قدرت دراسلام درهمه گستره های زندگی ، اززندگی فردی گرفته تا اخلاق و سیاست و حقوق واقتصاد،ایجاد کننده اکراه درانسانهاست . قدرت الله ، براساس تولید مداوم اکراه در انسانها گذاره شده است

Categories
soxaraniha

سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه فلسفی – ١

سخنرانیهای درباره جمهوری ایرانی

لیست گفتگوهای ویدیویی – ١

سـخـنـرانـیـهـا ، عمومی ١

this page is growing

content from https://www.jamali.info/alternate/sokhanraniha (some links currently are defunct there) will move here …

Categories
soxaraniha

گفتارهای کوتاه فلسفی – ١

گفتارهای کوتاه فلسفی – ١

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف – ١

(1-33)

گفتارکوتاه فلسفی 1

گفتارکوتاه فلسفی 2

گفتارکوتاه فلسفی 3

گفتارکوتاه فلسفی 4

گفتارکوتاه فلسفی 5

گفتارکوتاه فلسفی 6درباره فلسفه چیست؟

گفتارکوتاه فلسفی 7 — متفکربودن یا معتقد به یک فلسفه بودن

گفتارکوتاه فلسفی 8 — گرفتن حق حاکمیت ازهرفکری

گفتارکوتاه فلسفی 9 — وظیفه تازه تفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 10 — عمل هم باید مزه داشته باشد

گفتارکوتاه فلسفی 11 — سرودی که جهان را به جنبش انداخت

گفتارکوتاه فلسفی 12 — آنچه علت مرگ سقراط شد

گفتارکوتاه فلسفی 13 — انگیزه، همیشه اهریمنی است

گفتارکوتاه فلسفی 14 — ازحقیقت آموزنده به حقیقت انگیزنده

گفتارکوتاه فلسفی 15 — از روش ِآموختن به روش ِانگیخته شدن

گفتارکوتاه فلسفی 16 — تقدم « ایده » بر« شخص»، بنیاد تفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 17 — اندیشیدن برضد عقل هم ، فلسفه است

گفتارکوتاه فلسفی 18 — گسستن ازیک اندیشه درفلسفه ، لذت دارد – گسستن ازدین وایدئولوژی ، عذاب دارد

گفتارکوتاه فلسفی 19 — فلسفه ، دوستی با افکاراست ، نه تابعیت ازافکار

گفتارکوتاه فلسفی 20 — تفکرفلسفی ریشه درهمآفرینی روشنی با تاریکی دارد

گفتارکوتاه فلسفی 21 — بدون تفکرزنده فلسفی، به آزادی نخواهیم رسید

گفتارکوتاه فلسفی 22 — مسئله بنیادی، مسئله انگیختن انسان به خودآفرینی است

گفتارکوتاه فلسفی 23 — فاجعه فرهنگی معاصر، فرق میان روشنگرو متفکرفلسفی

گفتارکوتاه فلسفی 24 — اندیسیدن فلسفی، شکفتن گوهرفرد انسانیست

گفتارکوتاه فلسفی 25 — شیوه ِانگیخته شدن به نوآفرینی درفلسفه

گفتارکوتاه فلسفی 26 — از«مفهوم فلسفی»، به » واژهِ روئیده درفرهنگ» ملت

گفتارکوتاه فلسفی 27 — تفکرفلسفی، راه رسیدن به دانش است یا تکان خوردن وجود ازفریب خوردگیست؟

گفتارکوتاه فلسفی 28 — تفکر فلسفی، جوان-اندیشی است – دموکراسی، استوار برجوان-اندیشی است

گفتارکوتاه فلسفی 29 — تفکرفلسفی زهیده ازمنش جوانی – برضدخدایان حکیم وبرضدحکمت – وبرضد حکم وحکومت وحاکم

گفتارکوتاه فلسفی 30— ازتاریخ ِ اشتباهات – تا کشف فرهنگ، دربیغوله ها ودرزها

گفتارکوتاه فلسفی 31 — تفاوت مفهوم خرد با عقل – تفکرفلسفی، من درآورده ایست

گفتارکوتاه فلسفی 32 — ازفرق میان مفهوم « خرد» درفرهنگ ایران – و« خرد» دریزدانشناسی زرتشتی – و ازعقل اسلامی وعقل درغرب

گفتارکوتاه فلسفی 33